نكوداشت اشتاد ايزد و دي ماه در آدريان بزرگ تهران

بامداد چهارشنبه 20 دي ماه 1402 و با هماهنگي هيئت اجرايي آدريان بزرگ، گراميداشت اشتاد ايزد و دي ماه با باشندگي پر شور همكيشان، در محل آدريان بزرگ تهران، برگزار شد.
نخست، نيايش همگاني با اوستاخواني هما مال گنج و سپس گاتاخواني با آواي خوش موبديار مهرزاد كاوياني و با همنوايي باشندگان، انجام شد. 
به گزارش هیات اجرایی آدریان بزرگ، در ادامه موبديار مهرزاد كاوياني، در مورد اهميت شناخت گاتا در هازمان زرتشتي و به كارگيري مفاهيم آن در زندگي تا رسيدن به رسايي و جاوداني گفت. همچنين گزيده اي از نمادهاي امشاسپندان در سفره هاي آييني ديني را براي باشندگان، بازگو کرد.
در بخش دیگری از نکوداشت اشتاد ایزد، همپرسگی توسط دكتر نگار بزرگ‎چمي؛ دكتراي داروسازي از دانشگاه شهيد بهشتي، در مورد "مكمل هاي غذايي كلسيمي و ويتامين ها، و مقايسه لبنيات و ساير مواد غذايي در پيشگيري از پوكي استخوان" برگزار شد كه در ادامه، اين همپرسگي با پرسش‎ها و پاسخ هاي گوناگون همراه بود. 
بر پایه ی این گزارش، پايان بخش گراميداشت اشتاد ايزد و دي ماه با دورهمي شاد و اجراي ترانه هاي دلنشين، و پذيرايي از باشندگان با چاي و شيريني، و عكس هاي يادگاري گروهي، همراه بود.