آگهی دعوت مجمع همگانی عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)