فراخوان برای انتخاب مدیر تالارهای پذیرایی

کمیسیون خدمات گردش ۴۵، از همکیشانی که آمادگی دارند تا به عنوان مدیر و مجری تالارهای پذیرایی انجمن انجام وظیفه کنند، درخواست همکاری کرد.
 تالارهای مورد نظر شامل سالن ایرج و سالن  خسروی هستند. 
در فراخوان کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران همچنین حداکثر سن داوطلبان ۶۰ سال اعلام شده است و کسانی که دارای تجربه در این زمینه باشند، در اولویت هستند.
همکیشان علاقه مند، تا روز ۸ دی ماه ۱۴۰۲ فرصت دارند تا درخواست خود را به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.