فراخوان برای برگزیدن سرپرست خوابگاه های دانشجویی

کمیسیون خدمات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد فرد مناسبی را برای سرپرستی و اداره ی خوابگاه های دانشجویی دختران و پسران تحت پوشش این انجمن به همکاری دعوت کند.
همکیشانی که دارای تجربه در اداره و سرپرستی خوابگاه باشند در اولویت قرار دارند.
داوطلبانی که مایل به همکاری در این زمینه هستند، درخواست خود را تا روز 23 آذر ماه 1402 به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.