فراخوان شناسایی بهره بردار سالن ورزشی

کارهای ساختمانی سالن ورزشی "روانشاد بابک خُراشه" واقع در ضلع شمالی مجموعه مارکار تهران پارس به مراحل پایانی رسیده است و آماده بهره برداری خواهد شد.
کمیسیون ساختمان و موقوفات انجمن زرتشتیان تهران با اعلام این مطلب، افزود:
انجمن تهران در نظر دارد افراد واجد شرایط برای بهره برداری از این سالن را شناسایی کند.
پس از شناسایی و ارزیابی کسانی که دارای شرایط لازم هستند، بهره برداری و مدیریت سالن ورزشی خراشه به فرد مناسب واگذار خواهد شد.
این کمیسیون از کسانی که دارای رزومه و تجربه های مرتبط با مدیریت سالن های ورزشی هستند، دعوت کرده است که مدارک و سوابق کاری خود را همراه با نامه ی رسمی تا تاریخ 23 آذرماه 1402 به دبیرخانه ی انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.