فراخوان برای ارایه طرح های فرهنگی متقاضی دریافت حمایت انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران، مطابق طرح حمایت از فعالیتهای فرهنگی، از طرح های فرهنگی در رابطه با جامعه زرتشتی و دین زرتشتی حمایت می کند. 
به این منظور از فعالان فرهنگی، پژوهشگران و علاقه مندان که طرح یا برنامه ویژه ای برای پیشبرد فعالیت های فرهنگی دارند و برای اجرای آن نیاز به حمایت های مادی و معنوی انجمن زرتشتیان تهران دارند، درخواست می شود طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آذرماه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند و یا به آدرس ایمیل info@t-z-a.org  ارسال کنند.
این فعالیتها شامل و نه محدود به: انتشار کتاب، تولید فیلم و پادکست و موسیقی و چندرسانه‌ای،  پژوهش ها یا فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و دینی مرتبط به دین یا جامعه زرتشتی است.
متقاضیان لازم است اهداف طرح، زمانبندی پیشنهادی اجرای آن، و برآوردهای هزینه ای اجرای آن را در پیشنهاد خود مشخص کنند.
نتیجه بررسی و مشمول شدن یا نشدن حمایت انجمن زرتشتیان تهران  و میزان حمایت آن تا سه ماه پس از پایان مهلت فراخوان مشخص خواهد شد.
انجمن زرتشتیان تهران برای حمایت از طرح های دریافتی در سال جاری حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال( ۱۰۰ میلیون تومان )از محل بودجه انجمن اختصاص داده است. این مبلغ در صورت یاری خیراندیش هایی که مایلند به این طرح کمک کنند، قابل افزایش خواهد بود.