سفیر فنلاند با ویژگی های آدریان تهران آشنا شد

کاری کاهیلوتو، سفیر فنلاند، روز شنبه 29 مهرماه 1402 در راستای آشنایی با آیین‌ و فرهنگ نیایش زرتشتیان از مجموعه‌ی آتشکده‌ی تهران و کتابخانه تخصصی یگانگی دیدن کرد. در این دیدار موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان، موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین پیشین انجمن موبدان، موبد مهربان فیروزگری و دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، سفیر فنلاند را همراهی کردند.
کاری کاهیلوتو، سفیر فنلاند سپس به کتابخانه‌ی یگانگی رفت. در این بخش فرامرز پوررستمی، سرپرست جدید کتابخانه‌ی یگانگی و رییس کمیسیون روابط‌عمومی انجمن زرتشتیان تهران، یکی از کتابداران وکامبیز رستمی هموند کمیسیون فرهنگی گردش 45، باشنده بودند و بخش‌های گوناگون این کتابخانه‌ی تخصصی در زمینه فرهنگ و آیین ایران باستان، را به سفیر فنلاند معرفی کردند.