تمدید مهلت فراخوان برای استخدام همکار

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد برای تکمیل نیروهای دفتر فنی، یکی از همکیشان را به کار دعوت کند.
شرایط اولیه برای داوطلبان عبارت است از:
-حداقل مدرک دیپلم داشته باشند.
-آشنایی با کامپیوتر داشته باشند.
-با موارد مربوط به کارهای ساختمانی آشنایی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی گردش 45 انجمن، مهلت فرستادن درخواست و اعلام آمادگی به دبیرخانه ی انجمن تا پایان روز اداری 30 مهرماه 1402 تمدید شده است.