روز و ساعت تشکیل کمیسیون‌های گردش ۴۵

روز و ساعت تشکیل کمیسیون‌های گردش ۴۵ انجمنی زرتشتیان تهران از این قرار است: 
۱..... کمیسیون خدمات: روز دوشنبه از ساعت ۴ تا ۶ پسین
۲...... کمیسیون روابط عمومی و امور اجتماعی: روز پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح
۳..... کمیسیون دینی، فرهنگی، آموزشی: روز شنبه از ساعت ۴ تا  ۷ پسین
۴..... کمیسیون مالی: روز دوشنبه از ساعت ۳ تا ۵ پسین
۵..... کمیسیون موقوفات: پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح