مجمع عمومی انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران برای تصویب تراز و بیلان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و نیز انتخاب بازرسان سال مالی ۱۴۰۲، آدینه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این مجمع که با حضور بیش از ۲۵۰ تن از همکیشان برگزار شد نماینده وزارت کشور آقای محمدزاده نیز حضور داشت.
در آغاز نشست آقایان سهراب اختری، اسفندیار خسروی، پدرام سروش پور، فرهاد کاویانی و مهرتاش مهروزیاد به عنوان هیات رییسه مجمع انتخاب شدند.
در ادامه هیات رییسه از میان خود آقای پدرام سروش پور را به عنوان رییس مجمع، اسفندیار خسروی نایب رییس و مهرتاش مهروزیاد به عنوان منشی و آقایان اختری و کاویانی را به عنوان ناظر انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، در ادامه این مجمع،  با اشاره به برگزاری مجمع در تیر ماه امسال و مورد تایید قرار نگرفتن آن توسط وزارت کشور به دلیل عدم ارایه گزارش بازرس و در پی  آن عدم تصویب تراز و بیلان،  نماینده وزارت کشور عنوان کرد که با توجه به برگزاری انتخابات بازرسان در آن مجمع، در صورتی که مجمع فعلی نتیجه انتخابات را تایید کند و بپذیرد،  نتیجه انتخابات بازرسان مجمع قبل می تواند مورد تایید قرار بگیرد.
با تایید اکثریت نسبی باشندگان، نتیجه ی انتخابات بازرسان مجمع قبلی تایید شد و انتخاب بازرسان از دستورکار مجمع خارج شد. 
به این ترتیب بانو فرانک زنده نوش و  آقایان فرشاد خورشیدیان و مهرداد کاویانی به عنوان بازرسان اصلی و آقایان بهمن تیمساری و خداداد راسخی به عنوان بازرس جانشین که در مجمع قبلی انتخاب شده بودند، به عنوان بازرسان سال مالی ۱۴۰۲ مورد تایید قرار گرفتند و به در سال ۱۴۰۲ به عنوان بازرس فعالیت خواهند کرد.

برپایه  این گزارش، دکتر افشین نمیرانیان گزارش هیات مدیره را ارایه کرد.
 وی در آغاز توضیحاتی در مورد انجمن و ماهیت آن عنوان کرد و افزود انجمن زرتشتیان تهران به عنوان یک موسسه خیریه است و ما عضو داریم و نه سهامدار. 
وی در ادامه اعداد صورت وضعیت مالی را توضیح داد و گزارش های در مورد هزینه های انجمن و درآمدهای آن عنوان کرد.
رئیس هیات مدیره ی انجمن زرتشتیان تهران  در بخش  پایانی گزارش خود افزود  که مسایل مهم ما  زمین و ... نیست، سرمایه اصلی ما نیروهای انسانی است و جوانان ما است. در حالی که ارزش املاک و دارایی های ما رشد کرده است ولی جمعیت ما کاهش پیدا کرده است.
گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ حاکیست، در ادامه فرانک زنده نوش به عنوان نماینده بازرسان گزارش تهیه شده توسط هیات بازرسان را خواند. در این گزارش بازرسان، موارد متعددی از نقص داده ها را مبانی عدم اظهارنظر خود عنوان کرده بودند. که این موارد را برای باشندگان خواندند.

در ادامه فرامرز پوررستمی به عنوان سخنگوی  انجمن زرتشتیان تهران برخی از توضیحات هیات مدیره را در مورد مبانی عدم اظهارنظر بازرسان که در گزارش خود آورده بودند، خواند. 

در پایان مجمع با شمارش رای تراز و بیلان سال ۱۴۰۱  منوط به بررسی موضوعات موجود در گزارش بازرسان توسط کارگروهی ۵ نفره تایید شد. 

نام های هموندان این کارگروه که از سوی بازرسان به مجمع پیشنهاد شد و مورد تایید مجمع قرار گرفت، عبارت بودند از:  مهناز فیروزمند، کامبیز میزانیان، بهمن تیمساری، پدرام سروش پور، و خسرو بهدین.
گفتنی است در این نشست چند تن از همکیشان سوالاتی در مورد گزارش عملکرد هیات مدیره مطرح کردند.

عکس ها از کامبیز رستمی و شهاب نمیرانیان است