نام داوطلبان گروه بازرسی برای سال مالی ۱۴۰۲ گردش ۴۵

نام داوطلبان گروه بازرسی برای سال مالی ۱۴۰۲ گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
۱-- مهربان باستانی 
۲-- هرمز خسرویانی 
۳-- فرشاد خورشیدیان
۴-- فرانک زنده نوش 
۵-- فرهاد کاویانی
۶-- مهرداد کاویانی
۷-- جمشید گشتاسبی 
۸-- رشید مژگانی

روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران