فراخوان برای استخدام همکار

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد برای تکمیل نیروهای دفتر فنی، یکی از همکیشان را به کار دعوت کند.
شرایط اولیه برای داوطلبان عبارت است از:
-حداقل مدرک دیپلم داشته باشند.
-آشنایی با کامپیوتر داشته باشند.
-با موارد مربوط به کارهای ساختمانی آشنایی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی گردش 45 انجمن، مهلت فرستادن درخواست و اعلام آمادگی به دبیرخانه ی انجمن تا پایان روز اداری 20 مهرماه 1402 است.