چگونگی پرداخت کمک مردمی به مدارس از سوی انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران، پرداخت مبلغی به عنوان کمک به مدرسه،  از سوی دانش آموزان به مدارس را تصویب کرد. این کمک در صورت درخواست دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس ۶ گانه زرتشتی که از سرویس استفاده نمی کنند به نام آنان و به مدرسه محل تحصیل آنان پرداخت خواهد شد.
کمیسیون آموزشی و فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران، طرحی را در جلسه هیات مدیره مصوب کرد که مطابق با آن به هر کدام از دانش آموزانی که از سرویس مدارس تهیه شده توسط انجمن  استفاده نمی کنند تا حداکثر ۳ میلیون تومان در مقاطع دبستان و دوره اول متوسطه (جمشیدجم، گیو، گشتاسب و رستم آبادیان) و حداکثر ۷ میلیون تومان در مقاطع متوسطه دور دوم(انوشیروان و فیروزبهرام) به طور مستقیم و به نام آن دانش آموز به مدرسه محل تحصیلشان  پرداخت شود.
گفتنی است در سال تحصیلی گذشته، حدود ۲۵ درصد دانش آموزان زرتشتی شاغل به تحصیل در مدارس ۶ گانه از یارانه سرویس در سال تحصیلی گذشته استفاده نکرده بودند. این طرح باعث خواهد شد تا اینگونه دانش آموزان در سال تحصیلی جدید از یارانه جداگانه ای بهره مند شوند و به نوعی همسانی در توزیع یارانه پرداختی به دانش آموزان برقرار شود.