فراخوان برای تشکیل هیات اجرایی سرویس آموزشگاه های زرتشتی

کمیسیون خدمات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران با انتشار فراخوانی پدران و مادران دانش آموزان آموزشگاه های تحت پوشش انجمن را به همکاری در هیات اجرایی سرویس مدارس دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران در این فراخوان آمده است:
از اولیای گرامی دعوت می شود تا در نحوه اجرای سرویس مدارس، انجمن زرتشتیان تهران را یاری دهند.
از این رو افرادی که مایل هستند تا در این مورد یاریگر انجمن باشند، درخواست می شود تا تقاضای خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۰ شهریور به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.