فراخوان برای همکاری در هیات اجرایی مارکار تهران پارس

کمیسیون خدمات گردش ۴۵، اعلام کرد چون دوره ۲ ساله ی هیات اجرایی مارکار تهران پارس به پایان رسیده است، این کمیسیون درصدد است تا هیات اجرایی جدیدی را برگزیند.
به همین مناسب کمیسیون خدمات گردش ۴۵ از همکیشان علاقه مند به همکاری در هیات اجرایی مارکار تهران پارس هستند، دعوت کرد تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تماس بگیرند.