شرایط ثبت نام برای سرویس مدارس زرتشتی تهران مشخص شد

انجمن زرتشتیان تهران، میزان دریافتی از هر دانش آموز همکیش بابت سرویس مدارس شش گانه زرتشتی تهران را 12 میلیون تومان تعیین کرد که در 4 قسط دریافت خواهد شد. این هزینه از طریق پیمانکار دریافت می شود. 
گفتنی است پیش از این کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران، برنده مناقصه سرویس مدارس را شرکت مگاموج ایرانیان(اسکپ) تعیین که توسط هیات مدیره تصویب شد. این شرکت با توجه به پاکت های بازگشایی شده درمناقصه مناسبترین قیمت را ارایه کرده بود که با توجه به رضایت نسبی از آن در سال تحصیلی گذشته این شرکت به عنوان برنده مشخص شد.