فراخوان برای همکاری در کتابخانه مارکار

کمیسیون خدمات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران از همکیشان علاقه مند برای همکاری در راه اندازی دوباره ی کتابخانه ی مارکار تهران پارس، دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، این همکاری به صورت پاره وقت است و کسانی که علاقه دارند در این زمینه به انجمن زرتشتیان تهران یاری رسانند، باید تا تاریخ 1402/05/28 درخواست خود را به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.