خوابگاه های دخترانه پسرانه تعمیر و بازسازی می‌شوند

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، در نشست دوشنبه ۲۶ تیر ماه هیات مدیره گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، مصوب شد تا خوابگاه‌های دانشجویان دختر و پسر در مدت تعطیلات تابستانی دانشگاه‌ها تعمیر و بازسازی شود.
گفتنی است پیش از این، از دانشجویان خواسته شده بود تا این خوابگاه‌ها را در تابستان تخلیه کنند که شرایط تعمیر و بازسازی فراهم شود!
به گفته رییس کمیسیون ساختمان موقوفات گردش ۴۵، برآورد هزینه برای تعمیر و بازسازی خوابگاه دخترانه ۲۴۰ میلیون تومان است و احتمال می‌رود که در مورد خوابگاه پسران نیز در همین حدود هزینه بشود.
از دیگر مصوبات هیات مدیره در بخش تعمیرات ساختمانی نشست ۲۶ تیر ماه،  شامل تعمیرات تعدادی از واحدهای خانه سپهری است. این واحدها با توجه به تامین نقدینگی، با ولویت‌های پایین‌تر تعمیر و بازسازی خواهند شد.
بر پایه این گزارش،  دفتر فنی انجمن زرتشتیان تهران برای تعمیر این واحدهای مسکونی کل هزینه شامل تعمیر و بازسازی را مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان برابر با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کرده است.
این واحدهای مسکونی به دلیل نیاز به تعمیرات اساسی در حال حاضر خالی از سکنه و غیر قابل اجاره به همکیشان است.