تمدید تاریخ مناقصه سرویس انجمن زرتشتیان تهران

پیرو آگهی پیشین انجمن زرتشتیان تهران در مورد مناقصه سرویس مدارس، مدت زمان این مناقصه تا تاریخ ۵ امرداد ماه تمدید شد.
انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد سرویس مدارس خود در مناطق 6 و 12 آموزش و پرورش را برای سال تحصیلی 1402-1403 پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند تا تاریخ ۵ امرداد ماه، در ساعات اداری (8 تا 13) برای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران 66704369 یا 66707740 تماس بگیرند و پس از دریافت اسناد مربوط، قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته ارائه دهند.
برپایه ی این گزارش هزینه چاپ آگهی این مناقصه در روزنامه همشهری به عهده ی برنده مناقصه است.