بخشی در آرامگاه قصرفیروزه برای خاکسپاری خاکستر درگذشتگان

به آگاهی می رساند در پی دریافت چند مورد درخواست از همکیشان، جهت خاکسپاری خاکستر درگذشتگان خارج از کشور در آرامگاه قصرفیروزه، خوشبختانه با همراهی و کسب موافقت انجمن محترم موبدان زرتشتی و با اخذ مصوبه هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران، امکان ارائه این خدمت فراهم گردیده و پیرو این مصوبه، بخشی از آرامگاه قصرفیروزه بدین منظور اختصاص یافته است.

 برای انجام هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این خدمت خواهشمند است با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تماس حاصل نمایید.