فراخوان پزشک برای درمانگاه یگانگی

انجمن زرتشتیان تهران برای راه اندازی درمانگاه یگانگی از پزشکان و متخصصان علوم پزشکی دعوت می کند.
همکیشان داوطلب پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران در ساعات اداری تحویل دهند.