گهنبار توجي در آدريان بزرگ برگزار شد

گهنبار توجي آدريان بزرگ به همت هیات اجرايي آدريان بزرگ و با باشندگي همكيشان پسين پنج شنبه 21 ارديبهشت ماه 1402 در فضای باز مجتمع ديني، ورزشي، فرهنگي آدريان برگزار شد.
موبديار گودرز ماوندي و موبديار پريا ماوندي، برگزاری آیین اوستاخوانی گهنبار توجی را به دوشآرامي و تندرستي همه همكيشان و نیک انديشان زرتشتي، بر عهده داشتند.
بر پایه ی گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، پيش از نيايش همگاني گهنبار، موبديار پريا ماوندي در مورد آيين گهنبار توجي و شوند (دلیل) برگزاري آن، و همچنين اهميت "اشا و راستي" در دين زرتشتي و پايبندي به آن در هازمان زرتشتي، سخن گفت.
وی سپس به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگداشت فردوسی، بيت هايي را از شاهنامه فردوسي براي باشندگان نقل کرد.  در ادامه نیز از استقبال همكيشان و به ویژه نوجوانان در اين آيين كهن، و از هیات اجرايي آدريان بزرگ به شوند همت در برگزاري، سپاسگزاري کرد.
در ادامه بهروز جمشيديان؛ دبير هیات اجرايي با همراهي جمشيد غريبشاهي، كنشگر پيشكسوت هازمان زرتشتي، از موبدان با پيشكش قند سبز، سپاسداري و قدرداني کرد.
بر پایه ی این گزارش، دكتر افشين نميرانيان، فرنشين انجمن زرتشتيان تهران در ادامه ی این آیین از تلاش های مهندس جمشيد فروغي در کارهای عمراني مربوط به انجمن سپاسگزاري کرد و از سوي انجمن زرتشتيان تهران به ايشان لوح سپاس و پيشكش تقدیم کرد. فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در ادامه  باشندگي چشمگير و پرشور همكيشان در گهنبار آدريان بزرگ تهران ابراز شادمانی کرد و از هموندان هیات اجرايي آدريان بزرگ، به شوند برگزاري گهنبار و فعاليت هاي ديني و فرهنگي و ورزشي و رسيدگي به امور آدريان بزرگ، سپاسگزاري کرد.
رییس هیات مدیره گردش 45 انجمن در بخش پایانی سخنانش،  از همكيشان خواست تا با هیات هاي اجرايي مکان های مختلف كه بازوان اجرايي انجمن هستند، همكاري کنند.
سپس بهروز جمشيديان به نمايندگي از هیات اجرايي آدريان بزرگ با خوشامدگويي به همكيشان، گزارشي كوتاه از دوسال فعاليت هموندان هیات اجرايي را به همكيشان ارائه کرد. دبیر هیئت اجرایی آدریان بزرگ نیز در ادامه از همگی نيك انديشان و خيرانديشان آدريان بزرگ، قدرداني کرد.
این گزارش حاکیست، پیام دکتر اسفنديار اختياري، نماينده ايرانيان زرتشتي كه در تهران حضور نداشت نیز خوانده شد.
در ادامه این آیین، با همياري همكيشان و همراهان هميشگي آدريان بزرگ از باشندگان با لرك، شربت و شيريني و ميوه پذيرايي شد.
پايان بخش اين آيين كهن، اجراي ترانه هايی توسط شهين شيرمردي و همايون مهرزاد با همنوايي همكيشان بود که  همزمان با ديد و بازديد همكيشان در هواي بهاري و فضاي باز آدريان اجرا شد.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--