برگزاري آيين گهنبار توجي در آدريان بزرگ تهران

هيات اجرايي آدريان بزرگ تهران از برگزاري آيين گهنبار توجي خبر داد. این گاهانبار به دوش آرمي و تندرستي تمامي همكيشان و خيرانديشان در روز باد ايزد و ارديبهشت ماه 3761 زرتشتي، پنج شنبه 21 ارديبهشت ماه 1402 از ساعت 5.30 پسين در فضاي باز آدريان بزرگ تهران برگزار می‌شود.
هيات اجرايي آدريان بزرگ تهران از تمامي همكيشان زرتشتي برای همازوري در اين آيين دعوت کرده است و ميزبان تمامي همكيشان خواهد بود.