آیین گاهانبارخوانی در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌شود

--

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران خبر از برگزاری گاهانبار همزمان با چهره میدیوزرم گاه، داد. این گاهانبار که باشندگی در آن ویژه همکیشان زرتشتی است از ساعت ۱۷ پسین یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، در محل خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان وابسته به انجمن زرتشتیان تهران برگزار می‌شود.