تفاهم نامه همکاری برای مدیریت بهینه آدریان تهران به امضا رسید

انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران، تفاهم نامه همکاری را با هدف هماهنگی و همازوری مدیریت بهینه امور دینی-فرهنگی و اجرایی آدریان تهران را با یکدیگر به امضا رساندند. این تفاهم نامه در رابطه با‌ مدیریت بر انجام وظایف دینی موبدان و نگهداری از آتش سپندینه آدریان و نیز مدیریت امور اجرایی آدریان و برگزاری مراسم دینی در آدریان است.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، بنابر مواد این تفاهم نامه گروهی متشکل از نمایندگان انجمن موبدان و کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران،‌ شکل گرفته است که با یکدیگر در مورد موضوعات مورد اشاره در این تفاهم نامه نشست های مرتبط را برگزار می کنند.
مدت زمان این تفاهم‌نامه یک ساله است که با هماهنگی طرفین قابل فسخ و در صورت رضایت نیز قابل تمدید می‌باشد.
گفتنی است پیش از این و در سالهای گذشته نیز تفاهم نامه های مشابهی برای مدیریت بهتر آدریان تهران و پاسخگویی به نیازهای مینوی جامعه زرتشتی، بین انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان وجود داشته است.