جشن فروردینگان برگزار شد

فروردینگان(فرودوگ) با حضور تعداد زیادی از همکیشان در آرامگاه قصرفیروزه تهران برگزار شد.
در این جشن که به مانند سالهای گذشته، خانواده های تازه درگذشتگان در سالن آرامگاه و یا در کنار مزار درگذشتگان خود سفره آیینی کشیده و یاد و نام درگذشتگان خود را گرامی داشتند.
در این آیین همچنین با حضور موبدان و همکیشان در ساعت ۱۰ صبح اوستای همگانی خوانده شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران،‌ دکتر موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین سابق انجمن موبدان تهران نیز با حضور در آیین اوستاخوانی همگانی سخنانی در مورد اهمیت فروهر در دین زرتشتی گفت.
دکتر موبد اردشیر خورشیدیان در سخنان خود همچنین به اهمیت آتش در دین زرتشتی اشاره کرد و گفت ما ۵ نوع آتش در دین زرتشتی داریم که یکی از آنها همانی است که در آتشکده ها فروزان است و به چشم دیده می شود.
موبد اردشیر خورشیدیان، از دیگر آتش ها به آتش عشق اهورایی نام برد و گفت لازم است ما یاد بگیریم به خودمان و دیگران عشق بورزیم. وی همچنین به نور دانش به عنوان أتش دیگر اشاره کرد و گفت این همان آتشی است  که با حضور در کتابخانه و مدرسه آن را فروزان می کنیم و یاد بگیریم تا انسان باشیم. موبد خورشیدیان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد در دین زرتشت اینکه کار بد نکنیم کافی نیست بلکه لازم است کار خوب انجام دهیم.

گفتنی است انجمن زرتشتیان تهران امسال، برای جابجایی بهتر همکیشان بیش از ۳۰ سرویس نیم راه در نظر گرفته بود.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--