گزارشی از تحویل سالنماهای باطله به انجمن

همگام با فراخوان انجمن زرتشتیان تهران از همکیشان عضو انجمن،برای تحویل سال نماها (تقویم)،  با مشارکت گروهی از همکیشان، تعداد زیادی سالنمای سالهای گذشته خود را هنگام تحویل گرفتن سالنماهای جدید به دبیرخانه انجمن تحویل دادند. و برای بازیافت در اختیار مراکز مربوط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ با آنکه امسال برای اولین بار این کار انجام می شد اما با همکاری خوب همکیشان، بیش از ۱۲۰ کیلوگرم  سالنما از سوی همکیشان تحویل دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران شد.
بر پایه این گزارش، این تقویم ها پس از جمع آوری با همکاری هفته نامه امرداد به مراکز بازیافت ارسال شد تا  بازیافت شوند.
گفتنی است روزانه حدود ۴۰ هزار تن زباله در کشور تولید می شود که حدود ۹ درصد آن به کاغذ و مقوا اختصاص دارد که در صورت بازیافت صحیح می تواند مانع قطع درختان برای تولید کاغذ شد.
انجمن زرتشتیان تهران، از همه ی همکیشان ارجمند که با تحویل سالنماهای خود با این برنامه همراهی کردند، سپاسگزار است.