پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه برگزار شد

پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه در تهران با سخنرانی نماینده انجمن موبدان تهران، موبد پدرام سروش پور و اوستاخوانی موبد اردشیر مهربانی برگزار شد.
این پرسه با هماهنگی انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان  در تالار ایرج از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، موبد پدرام سروش پور در سخنرانی خود به جایگاه اندیشه در سخنان اشوزرتشت پرداخت و گفت چیزی که سبب شد تا اشوزرتشت در ۴ هزار سال پیش به پیامبری برسد، شک بود. وی افزود این تردید و شک به گفته ها و آموزش های افرادی که در گاتها آنها را  آموزگاران دروغ می نامد سبب شد تا در مورد آنها بیندیشد و اندیشه های نو بیاورد.
موبد سروش پور، در ادامه به اهمیت آزادی در دین زرتشتی پرداخت و گفت در گاتها آمده است که هر فرد باید بهترین گفته ها را بشنود و خودش راه را انتخاب کند. سخنران آیین پرسه همگانی همچنین به وچرهای انجمن موبدان پرداخت و گفت حتی وچرها نیز تنها توصیه‌هایی است که انجمن موبدان در جامعه کنونی می‌کند و لازم است افراد خود با خردشان آنها را بسنجند.
موبد سروش پور، ادامه داد در گاتها تنها آرمیتی و من(اندیشه) با صفت سپنته(مقدس) آمده است و اگرچه اهورامزدا به واسطه دانای بزرگ هستی بخش مقدس است ولی در گاتها این صفت برایش آورده نشده است و این نشان می‌دهد تا چه اندازه اندیشه و خرد در دین زرتشتی اهمیت دارد.
 
همچنین موبد به لزوم برگزاری مراسم و سنت‌های زرتشتی تاکید کرد گفت سنت‌ها تجربه نیاکان ما هستند در نهادینه کردن آموزه های گاهانی در جامعه به کار رفته اند. وی ادامه داد به جرات می‌توان گفت سنت‌هایی مثل گهنبارها و جشن خوانی ها که باعث همازوری زرتشتیان به خصوص در دوره های سخت بودند، باعث نجات جامعه زرتشتی شده اند.

وی حتی مراسم درگذشتگان را نشان دهنده مهر خانوادگی زرتشتیان دانست و گفت با کمرنگ شدن آنها به مرور پیوندهای خانوادگی کمرنگ می شود به خصوص بعد از کرونا باید این سنت‌ها را دوباره زنده کنیم ولی می توان آنها را نو کرد این پویایی آموزا اشوزرتشت است به عبارت دیگر سنت‌گرایی ارزش است اما نباید سنت زده و گرفتار تعصب بشویم. 

در ادامه تصاویری از این آیین را می‌بینید:

--

--

--

--


--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--