حضور همکیشان در شاهورهرام ایزد تهران

همکیشان زرتشتی در روز آدینه ۱۴ بهمن ماه، برابر با ورهرام و بهمن ماه در شاهورهرام ایزد تهران حضور یافتند و به نیایش پرداختند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، در این روز با نیک اندیشی تنی چند از نیک اندیشان زرتشتی از باشندگان با آش و سیروگ پذیرایی شد.

--

--

--

--

--

--

--