فراخوان برای تشکیل هیات اجرایی قصرفیروزه

با توجه به ارزیابی مثبت از فعالیت هیات های اجرایی چند مکان متعلق به انجمن زرتشتیان تهران، این انجمن در نظر دارد، یک هیات اجرایی برای آرامگاه قصر فیروزه نیز تشکیل دهد.
کمیسیون خدمات انجمن با اعلام این خبر افزود: 
اعضای هیات بر پایه آیین نامه مصوب برگزیده می شوند. اختیارات و مسوولیت های این هیات شامل برنامه ریزی، مدیریت و انجام امور اجرایی آرامگاه قصر فیروزه است.
از همکیشان فعال و علاقه مند به همکاری، تقاضا می شود که اعلام آمادگی خود را تا پایان وقت اداری 1401/11/27در وقت اداری به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.