فراخوان برای اداره ی سازمان پذیرایی انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد یک نفر را برای مدیریت سازمان پذیرایی انجمن شامل تالار های خسروی، بهمن و ایرج، به همکاری دعوت کند.
شرایط داوطلب زن یا مرد:
1. زرتشتی باشد
2. 30 یا بیش از 30 سال داشته باشد.
همکیشانی که تمایل به همکاری دارند باید تا پایان وقت اداری 27 بهمن ماه 1401 درخواست همکاری را همراه با فتوکپی صفحه های اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت شناسایی زرتشتی در وقت اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.