بازدید کاردار و رایزن فرهنگی سفارت چین از آدریان تهران

رایزن فرهنگی چین، جو زی هائو و کاردار سفارت چین یکشنبه ۲ بهمن ماه، همزمان با آغاز سال نو چینی از آدریان تهران بازدید کردند.
در این بازدید که چند تن از کارمندان دیگر سفارت چین نیز حضور داشتند، موبد کوروش بلندی، در توضیحاتی به اهمیت آتش در دین زرتشتی و نگهداری آتش در آتشکده ها سخن گفت. در ادامه بازدید نیز رایزن فرهنگی چین که به خوبی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به ویژه زرتشتیان آشنایی داشت، در مورد شباهت های فرهنگ چین و اهمیت آتش در فرهنگ خود توضیحاتی داد.
در ادامه بازدید که با حضور آقایان کوروش آذرگشاسبی، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، فرامرز پوررستمی، فرنشین کمیسیون روابط عمومی، کامبیز رستمی، سرپرست امور فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران و موبد کوروش بلندی، هموند انجمن موبدان صورت گرفت از شباهت های فراوان آداب و رسوم نوروز و سال نو چینی صحبت شد.
گفتنی است سال نو چینی، امسال از ۲ بهمن ماه آغاز شده است. در فرهنگ چین این جشن مهمترین رویداد سال حساب می شود و از روزهای قبل آن با مراسمی شبیه خانه تکانی و چهارشنبه سوری به استقبال آن می روند و پس از آغاز سال نو نیز به دیدار خانواده ها و بازدید از معابد می پردازند.

--

--