دهشمندانی که یاری رسان برگزاری آیین بزرگداشت درگذشت اشوزرتشت بوده اند

کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران، با انتشار نام دهشمندانی که به برگزاری آیین بزرگداشت درگذشت اشوزرتشت در 5 دی ماه امسال کمک کرده اند، سپاسگزاری کرد.
این کمک ها به صورت نقدی در دبیرخانه، واریز به حساب انجمن، کارت انجمن یا واریز به صندوق های آدریان و مستقر در آرامگاه، انجام شده است.

ردیفنام و نام خانوادگیبنامگانه مبلغ به ریال
1کتایون ایقانیماهیار و شیرین افشاری 1,000,000
2شاهدخت عدالتی علی آبادفریدون افشاری 1,000,000
3پروین مهربانیسیمین نعیمی 3,000,000
4شهریار نمیرانیانمخمل و بهزاد نمیرانیان 1,000,000
5کتایون بامسیانفرنگیس شاه جهان قبادزاده 10,000,000
6بهنام فرامرزیانکمک هزینه خرید برنج 150,000,000
7مهشید کیانپوراسفندیار سروشیار کیانپور 5,000,000
8مهشید کیانپورایراندخت سروشیار کیانپور 2,500,000
9مهشید کیانپورپوراندخت سروشیار کیانپور 2,500,000
10مهردخت جافظیبنامگانه هماروانان 400,000
11بابک سرداریسهراب شهریار سرداری آدخت خداداد فرودی لعل رستم رشیدی فریبرز فریدون ماندگاریان 4,000,000
12کشور ضیافتروانشاد دکتر رستم آبادیان شریف آباد 5,000,000
13خانوادهمهربان موبد اردشیر قاضی گری 500,000
14خانوادهدولت رستم رشید رشیدی فیروزه رستم مژگانی 5,000,000
15خانم هنگامیموبد خدابخش هنگامی مهربانو خوشبخت فریدون رستمی مهربان رستمیان شیرین موبد جمشید 500,000
16خانوادهبنامگانه مهندس کامرانی کیانی چم 10,000,000
17بهرام رشیدیروانشادان فیروزه خدارحمی آبادان رشیدی 1,000,000
18خیراندیشروانشاد رستم خداداد سپهری 6,000,000
19خیراندیشروانشاد جهانگیر هرمزدیار یگانگی 5,000,000
20فرشاد جوانمردیروانشاد بهدخت دانشمند 1,010,000
21خیراندیشروانشادان هماوندی 700,000
22شهین کاویانیکیخسرو اسفندیار حافظی 7,000,000
23پریچهر جویبانهمایون دارابیان و مهربان جویبانیان 2,000,000
24پریچهر جویباناسفندیار جویبانیان 1,000,000
25منیژه مالی 1,000,000
26افلاطون عدالتی 500,000
27ماه زرین ماندگاریان 6,000,000
28پرویز نمیری 1,000,000
29مهرداد استاد 2,000,000
30فرشید سیروس 5,000,000
31جمشید نمیرانیان 1,000,000
32مهین نمیرانیان 500,000
33آبتین نمیرانیان 500,000
34فیروزه بامسی 500,000
35پریچهر نمیرانیان 1,500,000
36خسرو نمیرانیان 1,500,000
37پرویز نمیرانیان 500,000
38سهراب عادل 3,000,000
39اشکان آرزو قاضیگری و فریبا بیوک 500,000
40ماهیار بهرام ایرانی 3,000,000
41خیراندیش 1,500,000
42خیراندیش 2,600,000
43خانم فارسی 5,000,000
44نوشین شاهمردانی 2,000,000
45فرزاد یزدانی 500,000
46آرامش آبادی 500,000
47مهرآور آبادیان شریف آباد 2,000,000
48مهین آبادیان شریف آباد 2,000,000
49منوچهر آبادیان شریف آباد 2,000,000
50مهران مژگانی 2,000,000
51شهناز فیروز بخش 2,000,000
52بهنام بخت و خانواده 10,000,000
53خیر اندیش 5,000,000
54خیر اندیش 2,000,000
55نسرین نوبخت 2,000,000
56مهریار مهران 1,000,000
57روشنک همتی 1,000,000
58باستانی 500,000
59آقای بیوک 500,000
60خدایار خسرویانی 5,000,000
61سهراب اختری 5,000,000
62آقای لاوری 2,000,000
63خیر اندیش 2,000,000
64خانم رخشنده فروهران 3,000,000
65آقای فرخ ملک پور 1,000,000
66خیراندیش 1,000,000
67خیراندیش 11,000,000
68خیراندیش 30,000,000
69خیراندیش 5,000,000
70خیراندیش 3,000,000
71هماوندی 700,000
72شهناز فرزانه 15,000,000
73خیراندیش

 5,000,000

73نسرین دخت ساسانیبنامگانه روانشاد همسرشان دکتر پرویز اسفندیار حافظی

 10,000,000