فراخوان استخدام کارمند برای دفتر فنی

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد برای تکمیل کادر دفتر فنی این انجمن، یکی از همکیشان واجد شرایط را به همکاری دعوت کند.

شرایط همکاری عبارت است از:

- حداقل سن 20 و حداکثر 50 سال

- آشنایی با کارهای ساختمانی

- دارندگان سابقه ی کار مرتبط در اولویت هستند

به گزارش روابط عمومی گردش 45، متقاضیان باید درخواست خود را حداکثر تا روز 1403/04/13 به دبیرخانه ی انجمن تحویل دهند.