خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به پیشواز نوروز رفت

هیات اجرایی جدید خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان، امسال باگستردن سفره هفت سین در محل این خانه، به پیشواز نوروز رفت

این سفره در روز اشتاد ایزد و اسفند ماه گسترده شد.

عکس هایی از این سفره آیینی را در ادامه ببینید