برگزاری نیایش همگانی در آدریان تهران

آیین نیایش همگانی برای گرامیداشت روز اردیبهشت در آدریان تهران برگزار می شود.

آیین نیایش همگانی در آدریان تهران با نیایش همگانی همکیشان در روز اردیبهشت و اسفندماه برابر با آدینه 27 بهمن ماه برگزار می شود.
این آیین که با هماهنگی گروه مدیریت آدریان تهران(انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران) از ساعت 11 صبح در آدریان تهران برگزار می شود با دهش خانواده نوش از باشندگان پذیرایی خواهد شد.
گفتنی است زرتشتیان روزهای اردیبهشت به آتشکده ها می رفتند و به نیایش می پرداختند.
در این آیین باشندگان برای تندرستی و دوش آرامی همه همکیشان به نیایش خواهند پرداخت.