گروهی از دانشجویان از آدریان تهران دیدن کردند

آدریان تهران و کتابخانه یگانگی صبح روز دوشنبه 15 آبان ماه 1402 پذیرای بیش از 30 تن از دانشجویان چند دانشگاه بودند.

به گزارش روابط عمومی گردش 45 در این آیین موبد پدرام سروش پور در مورد ویژگی های آتشکده تهران و چگونگی آیین هایی که در این مکان برگزار می شود، توضیح داد.

دانشجویان نیز پرسش هایی داشتند که موبد سروش پور به این پرسش ها نیز پاسخ درخوری دادند.

بر پایه این گزارش دانشجویان سپس به کتابخانه یگانگی رفتند و با توضیحات یکی از کتابداران، با ویژگی های کتابخانه و نوع کتاب ها و نشریات موجود آشنا شدند.

فرامرز پوررستمی سرپرست کتابخانه ی یگانگی نیز در مورد شرایط عضویت و چگونگی بهره گیری از منابع کتابخانه و خدمات آن به دانشجویان توضیح داد.

به گفته ی بانو فریبا خیراندیش که سرپرستی این گروه را به عهده داشت، دانشجویان از دانشگاه های تهران، علم و فرهنگ، علامه طباطبایی و فرهنگیان بودند.