مناسبت های ماه دی

 نخستين مناسبت در دي ماه جشن‌هاي چهارگانه ديگان است چون در دي ماه چهارروز به نام خدا ناميده مي‌شود. اين جشن‌ها با «اورمزد روز » آغاز مي‌شود و با «دي‌به‌دين» پايان‌مي‌پذيرد.

١- اورمزد و دي ماه : در نخستين روز دي ماه باستاني / ٢٥ آذرماه خورشيدي
٢- دي به‌آذر و دي‌ماه در هشتمين روز دي ماه باستاني/ ٢ دي ماه خورشيدي
٣- دي‌به مهر ودي‌ماه در پانزدهمين روز دي ماه باستاني/ ٩ دي ماه خورشيدي
٤- دي‌به‌دين و دي‌ماه در بيست و سومين روز دي ماه باستاني/١٧ دي ماه خورشيدي
* مناسبت ديگر يادواره درگذشت اشوزرتشت است كه در روز خير(خور) ايزد برابر با يازدهمين روز از دي‌ماه باستاني و پنجم دي‌ماه خورشيدي در سراسر مناطق زرتشتي‌نشين گيتي به ويژه ايران برگزار مي‌شود. اين روز يكي از روزهاي تعطيل ويژه زرتشتيان ايران است.
مناسبت اين يادروز به كوتاهي از اين قرار است:
پيامبر ايران باستان اشوزرتشت پس از پايان رسالت خود كه آموزش راستي و آرامش به انسان‌ها بود، در شهر بلخ به سرمي‌برد. در سن هفتادو هفت سالگي هنگامي‌كه گشتاسب كياني و پسرش اسفنديار فرمانرواي بلخ كه آن زمان از پايتخت خارج شده بودند، فرمانرواي توراني ارجاسب كه دشمن ديرينه ايرانيان بود از فرصت استفاده كرد و توربراتور فرمانده سپاه خود را با لشكري بسيار به ايران فرستاد. لشكر توراني دروازه‌هاي شهر بلخ را با همه دلاوري‌هاي ايرانيان در هم شكستند و هنگامي‌كه اشوزرتشت پيامبر ايراني با لهراسب و گروهي از پيروانش در آتشكده بلخ به نيايش مشغول بودند، با يورش سپاهيان مهاجم همگي جان باختند.
اشوزرتشت گرچه جان به جان آفرين سپرد و از ديده‌ها پنهان گشت، ولي روان پاكش همراه با اندرز و آموزش‌هاي جاودانه‌اش پيوسته زنده ماند. طوري كه پس از هزاران سال نام بلندش بر سرزبان‌ها و فروغ مهرش در درون دل‌هاست.
* مناسبت سوم برگزاري «گهنبار» است كه از روز مهر تا ورهرام ١٦ تا ٢٠ دي ماه باستاني و ١٠ تا ١٤ دي ماه خورشيدي چهره ميديارم گاه خوانده مي‌شود. اين گهنبار ويژه پيدايش جانوران است. ميديارم به چم (معناي) ميانه آرامش است و زماني برگزار مي‌شود كه هنگام آرامش و استراحت كشاورزان و دامداران است.
* روزهاي نبر (نخوردن گوشت) نيز در دي‌ماه عبارتند از :
- ششم دي برابر با ماه روز
- هشتم دي برابر با گوش روز
- پانزدهم دي برابر با رام روز
- بيست و ششم دي برابر با وهمن روز