روزهای ویژه در ماه امرداد

ماه امرداد نيز در شمار ماه‌هايي است كه مناسبت‌هاي گوناگوني دارد كه هر يك اهميت ويژه‌اي براي زرتشتيان دارند.

نخستين مناسبت اين ماه، «جشن‌امردادگان» است. اين جشن برابر با هفتمين روز از امردادماه باستاني و سومين روز از امردادماه خورشيدي در سالنماي كنوني زرتشتيان است.جشن امردادگان در پاسداشت گیاهان برگزار می شود.

مناسبت‌ديگر روزهاي«زيارت پيرناركي» است كه از دوازدهم امردادماه خورشيدي آغاز مي‌شود و تا پنج روز ادامه دارد. اين روزها برابر است با شانزدهمين تا بيستمين روز از امردادماه باستاني

زيارتگاه پيرناركي در 58 كيلومتري جنوب‌شرقي شهر يزد بردامنه كو‌هي به نام كوه‌تنجك نزديك دره زنجير يا در نزديكي تفت، از دره گيگون واقع است. آورده‌اند كه عروس فرمانرواي پارس‌را كه نامش نازبانو بوده، اين مكان مقدس در خود گرفته و پناه ‌داده است. نازبانو بربيابانگردي روشن بين(نابينا) نمايان شده و بنياد پيرناركي را فرمان مي‌دهد و او نيز مي‌پذيرد و بنا را مي‌سازد. زرتشتيان در روزهاي ويژه زيارت ناركي در اين مكان با گردهم آمدن، به نيايش اهورامزدا مي‌پردازند.

روزهاي نبر در اين ماه عبارتند از:«ماه» روز هشتم امرداد، «گوش»‌روز دهم امرداد،« رام‌»روز هفدهم امرداد و «وهمن‌»روز برابر با بيست‌و هشتم امردادماه .

شانزدهم امرداد نيز برابر است با ورهرام روز كه روزي بزرگ و پربركت شمرده مي‌شود و ويژه داد ودهش است. در اين روز بسياري از زرتشتيان به شاهورهرام ايزد مي‌روند و به نيايش مي‌پردازند.

بيست و دوم امرداد نيز برابر با اشتاد روز است. در اين روز نيز زرتشتيان به نيايشگاه‌ها مي‌روند و به نيايش و آنان كه نذر دارند به داد و دهش مي‌پردازند.

روز سي‌ام امرداد ماه خورشيدي نيز با جشن شهريورگان برابر است.

در اين ماه چند مناسبت ملي و ميهني نيز داريم كه عبارتند از:

چهارده امرداد برابر با روز صدور فرمان مشروطيت در دوران قاجاریه

نوشته را با توضيحي كوتاه در باره چم(معناي) اين ماه به پايان مي‌بريم:

واژه اوستايي امرداد، امرتات«AMERTAATA »است كه به معني بي‌مرگي است و اگر «الف» آن را كه پيشوند نفي است از قلم ببندازيم، چم(معني) آن دگرگون مي‌شود و فرشته بي‌مرگي و جاودانگي به ديو نيستي و مرگ تغيير ماهيت مي‌دهد. زيرا همان طور كه امرداد به معني بي‌مرگي است، مرداد معني مرگ است، بنابراين شايسته است كه اين كلمه را امرداد بخوانيم.