سخنان اشوزرتشت/بخش بیست و چهارم

اي اهورامزدا؛ كساني كه براي پيشبرد نيكي پيكار مي‌كنند برآنان فروغ راستي و دانش ايزدي بتابان باشد كه چنين كساني بسيار چيزهاي نيك دريابند و كارهاي بسيار نيك انجام دهند.

يسنا ٤٧ بند ٦

هنگامي‌كه راستي بر دروغ چيره شود، برابر آنچه كه خبر داده شده است، بدكاران و نيكوكاران هريك به‌سزا و پاداش خود رسند. تا آنگاه كه مهر تواي اهورا برنگيخته شود و به‌دوزخيان بخشايش خواهي كرد.

يسنا ٤٨ بند ١

زمان فيروزي راستي بر دروغ نشانه كمال زندگي معنوي آدمي‌است. اي اهورامزدا؛ مرا از زمان فرارسيدن رستاخيز و روز واپسين و هنگام چيرگي راستي بر دروغ آگاه ساز. بيگمان چنين رويداد بزرگي نشانه كمال زندگاني معنوي آدمي‌است و چنين آگاهي براي مردم جهان مژده بزرگي خواهد بود.

يسنا ٤٨ بند ٢

بشود كه همه از بهترين دانش و خرد آگاه شويم؛ چه دانشي كه اهورامزدا، خداوند خرد بما آموزد بيگمان مقدس، خردمندانه و هميشه سودمند خواهد بود. اي مزدا؛ مي‌دانم كه تنها با كرداري كه برانگيخته انديشه‌نيك است، مي‌توان به تو نزديك شد.

يسنا ٤٨ بند ٣

كسي كه انديشه خود را متوجه راه نيك يا بدكند، با گفتار و كردار خود شخصيت خود را در آن راه به وجود مي‌‌آورد و اراده او پيرو آن راه خواهد بود. برابر آيين مزدا و خرد پاك او، هركسي در دو جهان جاي ويژه‌اي برابر خرد و وجدان خود خواهد داشت.

يسنا ٤٨ بند ٤

بشود كه فرمانروايان نيك و پاك برما فرمانروايي كنند، نه فرمانروايان بدو نادرست؛ چه پاكي و راستي از گاه زادن تا مرگ براي آدمي‌بهترين نعمت است. بشود كه چنين فرمانروايان نيك و پاك براي پيشبرد خوشبختي ما در جهان فرمانروايي كنند.

يسنا ٤٨ بند ٥

سپنتامينو (خردپاك) پناه گاه امن ماست. او به مارسايي و جاودانگي بخشد؛ آن دو نعمت گرانبهايي كه از نيك منشي بدست آيد. آري اي اهورامزدا مي‌دانم كه از همان آغاز در سرشت آدمي‌تخم نيكي و پاكي را كاشته‌اي.

يسنا ٤٨ بند ٦