سخنان اشوزرتشت/بخش هجدهم

 اين را من مي‌دانم كه سرانجام زندگي پارسايي خوشبختي است؛ زيرا كسي‌كه براي رستگاري روان ديگران مي‌كوشد بهره‌ نيك خواهد برد، اين را اي‌مزدا مي‌دانم هركه به‌مردم مهر ورزد و براي رستگاري ديگران بكوشد، چنين كسي دوست تو و درمان بخش زندگي مردم است.

يسنا ٤٤ بند ٢

 اين را مي‌دانم كه تواي اهورامزدا در روز نخست، آفرينش را بيافريدي. به خورشيد و ماه راه سير بنمودي. كاهش و افزايش ماه به‌فرمان تو رخ مي‌دهد، ولي بسيار چيزهاي ديگر را مي‌خواهم بدانم.

يسنا ٤٤ بند ٣

 اين را مي‌دانم اي مزدا كه تو نگهدارنده زمين در پايين و سپهر در بالايي، تويي آفريننده آب و گياه، تويي آن‌كه به‌باد و ابر تند روي فرمود و تويي برانگيزنده منش پاك در مغزهاي مردم.

يسنا ٤٤ بند ٤

 تويي آن هنرمند بزرگي كه روشنايي سودمند و شب آرامش بخش برقرارداشتي. تويي ايجادكننده خواب و بيداري و تويي پديد آورنده بامداد و نيمروز و شب به وقت خود تا مردم را براي نمازگزاري تو فرا خوانند.

يسنا ٤٤ بند ٥

 اين را مي‌دانم ا‌ي اهورا كه روزي دانش خدايي و خرد مينويي به‌ياري ما خواهد آمد‌. چه ملكوت تو برنيك منشي و راستي استواراست و از براي چه كساني جهان شادي بخش بيافريدي .

يسنا ٤٤ بند ٦

 اين را مي‌دانم اي اهورا كه تو از روز ازل نيروي معنوي و مهر و دوستي جهاني را بيافريدي، تويي آن‌كسي كه از روي خرد مهر فرزند را در دل پدر و مادر برانگيخته‌اي. اي مزدا آرزومنديم كه به وسيله خرد مقدس به‌تو نزديك شويم و تورا چنانچه بايد بشناسيم.

يسنا ٤٤ بند ٧

 ولي اي مزدا چگونه مي‌توان به اراده تو پي‌برد و آيين زندگي نيك منشي و پارسايي را دريافت و چگونه مي‌توان روان خود را به سوي رستگاري پيش برد؟

يسنا ٤٤ بند ٨

 اين را مي‌دانم كه روان پيروان آيين تو اي مزدا در بهشت در جوار تو جاي خواهند گرفت و مردم از راه پيروي راستي و پاك منشي به‌كشور جاوداني تو راه خواهد يافت.

يسنا ٤٤ بند ٩

به راستي اي مزدا چنين خواهد بود چون آيين تو بهترين ارمغان براي آدميان است و از آنجايي كه اين آيين با راستي يكسان‌است، پيروان آن را فراخي و آسايش زندگي و خرمي‌و رستگاري مينويي خواهي بخشيد.

يسنا ٤٤ بند ١٠