سخنان اشوزرتشت/بخش سوم

آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود كه ترا نخستين بار در كار آفرينش جهان ازلي ديدم. هنگامي بود كه براي كردار و گفتار زشت، سزاي زشت و از براي كردار و گفتار نيك، پاداش نيك در روزهاي واپسين مقرر داشتي.

آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود كه وهومن (فرشته نيك‌انديشي و خرد) به سوي من شتافت و از من پرسيد تو كيستي؟ پاسخ دادم منم زرتشت و تا به اندازه‌اي كه تاب و توان دارم دشمن واقعي دروغ‌پرست و يار و ياور نيرومند دوستداران راستي خواهم بود و از اين راه است كه به كشور جاوداني بي‌كران تو توانم رسيد و هميشه اين چنين ترا ستاينده و سرودگو خواهم بود اي مزدا.

آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود كه وهومن به سوي من آمده و من نخستين بار از آيين تو تعليم يافتم. هرچند كه رسالت من در ميان مردمان مايه رنج من باشد، اما به جا مي‌آورم زيرا تو آن را بهترين دانستي.

 )يسنا هات 43(

اي خداوند خرد- آسايش و خوشي‌هاي زندگي كه بوده و هست و خواهد‌بود همه از تست، پروردگارا؛ از روي مهر و كرم خويش آنها را به ما ارزاني دار و از پرتو منش پاك و نيروي معنوي و راستي و درستي ما را با خوشبختي جاوداني همقرين ساز. )يسنا- هات 33 بند 1(

اي پروردگارا؛ براي برخورداري از شادماني و خوشبختي مرا توانايي ببخش تا با نيروي معنوي و منش پاك و مهرورزي به ديگران و دلي روشن به درك راستين تو نايل آيم. )يسنا هات 33 بند 13(

اي مزدا؛ رفتار و گفتارنيك و پرستش بي ريايي كه از پرتو آنها مردم از بخشايش جاوداني و پارسايي و نيروي معنوي و رسايي برخوردار مي‌گردند، همه را نخست به تو اي خداوند هستي‌بخش پيشكش مي‌كنيم. )يسنا هات 34 بند 1(

پروردگارا؛ مرد نيك‌انديش و پارسايي كه روانش با راستي همگام است تنها به تو مي‌انديشد و كردارنيك خود را به تو نياز مي‌كند. اي اهورامزدا بشود كه نيايش‌كنان و سرود ستايش گويان به تو نزديك شويم.  ) يسنا هات 34 بند 2 (