آخرین فهرست خیراندیشان

فهرست خيرانديشان

از 1 مهرماه 1399 تا 10 خردادماه 1401

امور خیریه، بیماران و نیازمندان

1-        آقای مهران فریدونی، بنامگانه مادر و پدرشان روانشادان پریوش منوچهر دادنام و کیخسرو مهربان فریدونی، کمک به امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

2-        آقای منوچهر کشاورزی بنامگانه روانشاد پدرشان جهانگیر کشاورزی، کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال.

3-        خانم آذرخش جودکی، کمک به امور خیریه ، مبلغ سیصد هزار ریال.

4-        خیراندیش، کمک به امور خیریه، مبلغ چهل میلیون ریال.

5-        خیراندیش، کمک به امور خیریه، مبلغ چهل میلیون ریال.

6-        آقای دینیار مژگانی، بنامگانه روانشادان دینیار رستم مژگانی و مروارید رشید خشرو، کمک به  امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال.

7-        خیراندیش،کمک به  امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

8-        خانم فرشته فارسی بنامگانه روانشاد تاج گوهر بهرام رستگاری، کمک به  امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال.

9-        خانم فرشته فارسی بنامگانه روانشاد فریدون جمشید فارسی، کمک به  امور خیریه، مبلغ دو میلیون ریال.

10-     خانم پروین مرادپور بنامگانه سرسال روانشاد خدامرداد اردشیر اختر خاوری، کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

11-     خیراندیش بنامگانه شادروان روح انگیز مهربان یزدانی، کمک به  امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال.

12-     خیراندیش بنامگانه شادروان خسرو خداداد مرزبان کرمانی، کمک به  امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال.

13-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال.

14-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ سیصد میلیون ریال.

15-     آقای مهران مژگانی بنامگانه روانشاد دینیار رستم مژگانی به مناسبت سی امین سال درگذشت ایشان، کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

16-     همسر و فرزندان روانشاد دکتر اردشیر مهربان شهریاری به مناسبت یر سال ایشان، کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

17-     خانم مینا کاویانی، بنامگانه روانشادان: پدربزرگشان موبد آدرباد کاویانی، مادر بزرگشان خورشید بانو آبادی، پدربزرگشان موبد بهرام کاویانی، مادر بزرگشان بانو بهرامی، خاله شان پوراندخت کاویانی، پدر همسرشان اردشیر فرهمند کرمانی، مادر همسرشان تابنده همتی، مروارید همتی خاله همسرشان، کمک به  امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال.

18-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ هیجده میلیون ریال.

19-     آقای سیروس فرهمند، بنامگانه روانشادان پدر و مادرشان  بهرام و شیرین فرهمند، کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

20-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ بیست و یک میلیون ریال.

21-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال.

22-     خیراندیش بنامگانه روانشاد خدایار مهری کلانتری، کمک به  امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال.

23-     خیراندیش، کمک به  امور خیریه، مبلغ نود میلیون ریال.

24-     خانواده روانشاد رستم خسرو نمیرانیان، به مناسبت سر سال ایشان، کمک به  امور خیریه، مبلغ دویست میلیون ریال.

25-     خیراندیش،کمک به  امور خیریه، مبلغ نود میلیون ریال.

26-     دکتر فرین انوشیروانی، بنامگانه مادرشان روانشاد سروناز سرور فریدون ایزدی به مناسبت سر سال،کمک به  امور خیریه، مبلغ بیست میلیون ریال.

27-     مهین بانو بهمردی شریف آباد بنامگانه روانشاد گوهر ایام جمشیدی به مناسبت سر سال ایشان،کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

28-     خانم آذر مرزبان بنامگانه روانشاد پدرشان خسرو خداداد مرزبان کرمانی،کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

29-     خانم پروین مرادپور بنامگانه روانشاد خدامراد اردشیر اختر خاوری به مناسبت سرسال ایشان،کمک به  امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

30-     خانم مهین بانو نوروزیان بنامگانه روانشاد جمشید بهمن نوروزیان به مناسبت سرسال ایشان،کمک به  امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال.

31-     خانواده روانشاد پروانه مهر خداوندی زین آباد به مناسبت سر سال ایشان،کمک به  امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

32-     خانم منیژه یزدان پناه و آقای آرش یزدان پناه،کمک به  امور خیریه، مبلغ بیست میلیون ریال.

33-     خیراندیش کمک به  امور خیریه، مبلغ سی میلیون ریال.

34-     فرزندان روانشادان مهربانو دینیار هرمزان و سهراب رستم نیکجو، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

35-     خانواده روانشاد رستم خسرو نمیرانیان بمناسبت سر سال ایشان، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال.

36-     خانواده روانشادان رستم و بانو خضری زرتشتی، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال.

37-     خانم مهناز دینیاری، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال.

38-     انجمن زرتشتیان سیاتل آمریکا، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ چهارصد میلیون ریال.

39-     آقای مهرجی و هما مال گنجی، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

40-     آقای بهمن رستمی زاده، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست و پنج میلیون ریال.

41-     خانم مهردخت زابلستانی، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

42-     آقای اسفندیار خسروی بنامگانه روانشاد آرمین خسروی،کمک به  بیماران زرتشتی ( خرید دستگاه اکسیژن ساز)، مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال.

43-     خانم مهردخت زابلستانی بنامگانه پدرشان روانشاد سروشیار زابلستانی، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

44-     آقای بهمن رستمی راد، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال.

45-     خیراندیش، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ یک میلیون ریال.

46-     خیراندیش، کمک به صندوق بیماران آدریان تهران، مبلغ سی میلیون ریال.

47-     خیراندیش، کمک به  صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ دو میلیون ریال.

48-     خیراندیش، بنامگانه شادروان سیروس فرخ نژاد، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ هشت میلیون ریال.

49-     آقای بهمن رستمی راد، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال.

50-     دکتر فرین انوشیروانی، بنامگانه سر سال مادرشان روانشاد سروناز سرور فریدون ایزدی، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال.

51-     آقای بهمن رستمی راد، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ سی میلیون ریال.

52-     خیراندیش، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال.

53-     خیراندیش، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال.

54-     خانم مینا نوذری، کمک به  بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال.

55-     فرزندان روانشادان رشید نامداریان و گل خدابخش، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال.

56-     خانم عادله آلبا، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال.

57-     خانم میترا دینیاری، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال.

58-     خانم فریبا پیرغیبی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال.

59-     خانم فرنگیس کیخسرو جهانیان، بنامگانه همسرشان روانشاد جمشید پیشدادی ، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ چهل میلیون ریال.

60-     فرزندان روانشادان رشید نامداریان و گل خدابخش، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانصد میلیون ریال.

61-     خانم مهین بانو بهمردی شریف آباد بنامگانه روانشاد گوهر ایام جمشید کلانتری، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

62-     آقای منوچهر کشاورزی به مناسبت سر سال روانشاد مادرشان ایراندخت کشاورزی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پنج میلیون ریال.

63-     خانم دکتر مهبانو قندی یزدی بنامگانه پدرشان روانشاد دکتر شهریار بهرام قندی یزدی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

64-      خواهران روانشاد مروارید قندی یزدی به مناسبت سرسال ایشان، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

65-      فرزندان روانشادان بهرام پولاد و بانو خسرو قندی یزدی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ هفت میلیون ریال.

66-      آقای سهراب آبیاری، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال.

67-      آقای فرخ ملک پور، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ یک میلیون ریال.

68-      خانم منیژه و آقای عبدالله یزدان پناه، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال.

69-      خانواده روانشادان اردشیر نامداریان و گل خدابخش، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال.

70-      خانم فرین آبادیان، بنامگانه روانشاد ابوذر جمشید ابوذرجمهرآبادیان ، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال.

71-      دکتر مهربانو قندی یزدی، بنامگانه پدرشان روانشاد دکتر شهریار بهرام قندی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

72-      خواهران روانشاد مروارید قندی یزدی به مناسب سر سال ایشان، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

73-      خانم یسنا سیروسی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

74-      آقای منوچهر کشاورزی، بنامگانه روانشاد ایراندخت کشاورزی به مناسبت سر سال ایشان، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

75-      خانم پروین مرادپور، به مناسبت سرسال روانشاد خدامراد اردشیر اختر خاوری، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

76-      آقای هوشنگ نمیرانیان، کمک به  عیدی کودکان زرتشتی، مبلغ چهل میلیون ریال.

77-     آقای مهران فریدونی، بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان پریوش منوچهر دادنام و کیخسرو مهربان فریدونی، کمک به بودجه کمیته مددکاری، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

78-     آقای هوشنگ نمیرانیان، کمک به دانش آموزان کم درآمد، مبلغ بیست و یک میلیون ریال.

79-     آقای اردشیر نجمی، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال.

80-     آقای اردشیر خدادادی، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ سیصد هزار ریال.

81-     آقای فرامرز کیانی، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال.

82-     خیراندیش، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال.

83-     خانم مهناز جمشیدی، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال.

84-     خیراندیش بنامگانه روانشاد کیخسرو خسروی، کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال.

85-     خانم پری شهریاری، کمک به چاپ سالنامه سال 1400، مبلغ پنج میلیون ریال.

86-     خانم ویدا بوستانی، چاپ 70 جلد سالنامه، مبلغ پانزده میلیون ریال.

87-     آقای گشتاسب استاد، کمک به بازسازی سالن ایرج، مبلغ یک میلیارد ریال.

88-     خانم سیمین دخت خدایاری، چاپ 70 جلد سالنامه 1400، مبلغ پانزده میلیون ریال.

89-     خانم بانو دولت همسر و فرزندان رستم و منوچهر به مناسبت سالگرد روانشاد بهرام کاوس امانی، کمک به  کمک به بودجه دانش آموزان کم درآمد، مبلغ ده میلیون ریال.

90-     خانم پریدخت مزداپور، بنامگانه روانشادان رستم اسفندیار خسرویانی، اسفندیار جوانمرد پارسی، گوهر خداداد خسرویانی، کمک به  کمک به واج یشت گهنبار همس پت میدیم گاه پنجه، مبلغ شش میلیون ریال.

91-     آقای آرش خداداد کوچکی، کمک به واج یشت گهنبار همس پت میدیم گاه پنجه، مبلغ پانصد هزار ریال.

92-     خانم هما بهمنی، کمک به خانواده و کودکان بی بضاعت، مبلغ پانزده میلیون ریال.

93-     استاد ، کمک به هیزم آتش ورهرام آدریان تهران، مبلغ سه میلیون ریال.

94-     بنامگانه آرتمیس ستوده نیا، کمک به  عملیات گازرسانی در جاده منتهی به باغ اوسون، مبلغ بیست و پنج میلیون ریال.

95-     خیراندیش، کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ سی میلیون ریال.

96-     خانم شیرین هخامنشی، کمک به بودجه درمانگاه یگانگی(بیماران دندانپزشکی)، مبلغ سیصد میلیون ریال.

97-     استاد، کمک به بودجه آدریان تهران(هیزم آتش ورهرام)، مبلغ پنج میلیون ریال.

98-     خیراندیش، کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ شش میلیون ریال.

99-     خانم ملیحه ملیحی، کمک به بودجه آدریان تهران(آتشکده)، مبلغ دوازده میلیون ریال.

100-  خیراندیش، کمک به بودجه صندوق آدریان تهران، مبلغ پنج میلیون و ده هزار ریال.

101-  خیراندیش، کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ سه میلیون ریال.

102-  خیراندیش ، کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال.

103-  خیراندیش، کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ پانصد هزار ریال.

104-  خیراندیش، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ پانصد هزار ریال.

105-   خیراندیش، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ دویست هزار ریال.

106-  آقای افلاطون سیروسی بنامگانه روانشاد پروین هرمزدیار فرخانی، کمک به یادواره درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال.

107-  خانم شیرین بهزادی، کمک به یادواره درگذشت اشوزرتشت، مبلغ ده میلیون ریال.

108-  خانم ها مهین و مهوش استاد، کمک به یادواره درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال.

109-  خیراندیش، کمک به یادواره درگذشت اشوزرتشت، مبلغ هفت میلیون ریال.

110-  آقای رستم جمشید شهریار جم خسرویانی رحمت آبادی، کمک به چاپ تقویم، مبلغ بیست میلیون ریال.

111-  خانم سیمین دخت خدایاری، کمک به چاپ تقویم سال 1401، مبلغ بیست میلیون ریال.

112-  خانم پری شهریاری، کمک به چاپ تقویم سال 1401، مبلغ پنج میلیون ریال.

113-  خیراندیش، کمک به بودجه خانه فرهنگ و هنر، مبلغ دویست دلار آمریکا.

114-  خانم آذر مرزبان به مناسبت سرسال مادرشان روانشاد روح انگیز مهربان یزدانی، کمک به لباس عید کودکان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

115-  خیراندیش بنامگانه روانشاد رستم اسفندیار خسرویانی، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ دو میلیون ریال.

116-  خیراندیش بنامگانه روانشاد اسفندیار جوانمرد پارسی، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ دو میلیون ریال.

117-  خانم گیتی مهابادی، کمک به کودکان زرتشتی کم درآمد، مبلغ یک میلیون ریال.

118-  آقای فرهاد هوشنگی، کمک به بازسازی باغ اوسون، مبلغ یکصد میلیون ریال.

119-  آقای هوتن نمیرانیان، کمک به بازسازی باغ اوسون، مبلغ دویست میلیون ریال.

120-  نیک اندیشان و خیرین تیم جوانان قدیم، ترمیم و رنگ کردن چمن مصنوعی، سیمانکاری دیوار سالن ، فنس کشی چمن و هزینه دیوار پلی کربنات با پروفیل آدریان بزرگ مبلغ دویست و یک میلیون ریال

قصر فیروزه

1-        خانم مهرافزون خدابخشی شریف آباد بنامگانه پدرشان روانشاد رستم خدابخشی شریف آباد، هزینه نوسازی و تجهیز آشپزخانه آرامگاه.

2-        خانواده پشوتنی زاده، هزینه تاج گل، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال.

3-        خانواده گوهر خدابخش بهمردی، هزینه تاج گل، مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال.

4-        خانواده روانشاد مهندس فریدون فرهمند، مبلغ چهار میلیون ریال.

5-        خانواده نوشیروانی، بنامگانه روانشاد گوهر بهمردی(گوهر خانم)، مبلغ سه میلیون ریال.

6-        آقای رستم یگانگی، بنامگانه روانشاد گوهر بهمردی(گوهر خانم)، هزینه تاج گل، مبلغ پنج میلیون ریال.

7-        خیراندیش، مبلغ سه میلیون ریال.

8-        خیراندیش، مبلغ سه میلیون ریال.

9-        خیراندیش، مبلغ چهار میلیون ریال.

10-     خانواده روانشاد رستم خداوندی، مبلغ یک میلیون ریال.

11-     خانواده روانشاد اردشیر کوکلری، مبلغ دو میلیون ریال.

12-     خیراندیش، مبلغ پانصد هزار ریال.

13-     آقای افشین زعیم، مبلغ چهارصد هزار ریال.

14-     خانواده روانشاد بهرام بمانی چم، مبلغ پانصد هزار ریال.

15-     خانواده روانشاد شهین غیبی، مبلغ دو میلیون ریال.

16-     خانواده روانشاد رستم نمیرانیان، هزینه تاج گل روانشاد افلاطون نوایزدان، مبلغ دو میلیون ریال.

17-     آقای منوچهر بهرامی، کمک به  هزینه تاج گل روانشاد افلاطون نوایزدان، مبلغ دو میلیون ریال.

18-     خانم همایون نوایزدان و آقای شهریار دینیاریان، هزینه تاج گل روانشاد افلاطون نوایزدان، مبلغ دو میلیون ریال.

19-     آقای داریوش نوایزدان، مبلغ دو میلیون ریال.

20-     خیراندیش، کمک به  نگهداری درختان، مبلغ سی میلیون ریال.

21-     خانواده روانشاد مهران رخوا، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال.

22-     آقای مرتضی هداوند، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

23-     خانواده ایران پور،  مبلغ دو میلیون ریال.

24-     خانم ها شکوفه و مژگان و آقایان بهرام و رستم یگانگی، بنامگانه روانشاد مهندس منوچهر ایران پور (هزینه تاج گل)، مبلغ پنج میلیون ریال.

25-     آقای کیومرث کیانی، مبلغ دو میلیون ریال.

26-     آقای داریوش، مبلغ پانصد هزار ریال.

27-     آقای هداوند، جهت نگهداری درختان، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

28-     خانم میترا عدالت پارسی، جهت نگهداری درختان، مبلغ هفت میلیون ریال.

29-     آقای پدرام زره پوش بنامگانه عشرت بانو ماندگاریان، جهت بهسازی درختان، مبلغ سه میلیون ریال.

30-     خانم هما آبیاری، بنامگانه روانشاد دولت باستانی، مبلغ پانصد هزار ریال.

31-     خانم میترا یزدانی، مبلغ سه میلیون ریال.

32-     خانواده روانشاد شهریار کی منش، مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال.

33-     آقای نریمان پارینه، بنامگانه روانشادان ماه خورشید پارینه و هرمزدیار پارینه، جهت آبیاری و بهینه سازی آبیاری، مبلغ پنج میلیون ریال.

34-     خانم شبنم نوذری، بنامگانه روانشاد مهربانو رضوانپور، مبلغ یک میلیون ریال.

35-     خانواده بهمن داستانی، هزینه دسته گل، مبلغ دو میلیون ریال.

36-     خیراندیش جهت هرس درختان، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

37-     بنامگانه روانشاد بهمن مهربان کیان پور یزدی، مبلغ یک میلیون ریال.

38-     خیراندیش هرس درختان، مبلغ سی میلیون ریال.

39-     بنامگانه روانشاد اردشیر رستم هرمزدیاری، مبلغ سه میلیون ریال.

40-     خانواده روانشاد بزرگمهر غیبی، مبلغ پانصد هزار ریال.

41-     خانم پریچهر گشتاسبی، مبلغ دو میلیون ریال.

42-     خانم روح انگیز کشاورزی(جهانگیری)، بنامگانه روانشاد اسفندیار کشاورزی، مبلغ یک میلیون ریال.

43-     آقای نمیرانیان، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال.

44-     خیراندیش، دهش مبلغ پنجاه هزار ریال.

45-     آقای بهزاد بهزادیان، کمک به  درخت سرو، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال.

46-     خانواده روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی، مبلغ هیجده میلیون ریال.

47-     آقای منوچهر کشاورزی، به مناسبت سرسال روانشاد فرین طهورس زاده، مبلغ بیست میلیون ریال.

48-     خانم پروین یزدانی، کمک به بودجه لایروبی قنات، مبلغ بیست میلیون ریال.

49-     خانواده خسرویانی، به مناسبت سرسال روانشاد رستم گشتاسب بهزاد خسرویانی، کمک به لایروبی قنات، مبلغ بیست میلیون ریال.

50-      بنامگانه مادرشان روانشاد مخمل تیرانداز نمیرانیان، مبلغ شش میلیون ریال.

51-     بنامگانه روانشاد نریمان هرمزدیار آذری، مبلغ بیست میلیون ریال.

52-     آقای دکتر بهزاد خسرویانی، 4 کامیون کود مورد نیاز درختان، مبلغ صد و هشتاد میلیون ریال.

53-     آقای مهندس سهراب معاونت، کمک به  ملرومات مورد نیاز مبلغ هفت میلیون ریال.

54-     آقای مهندس داریوش مالگنجی، مبلغ بیست میلیون و صد و چهل هزار ریال.

55-     خانم آزیتا خضری، مبلغ سیزده میلیون ریال.

56-     آقای نوشیروان معاونت، مبلغ هفده میلیون  ریال.

57-     آقای فریدون روئین تن، مبلغ صد و بیست و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال.

58-     آقای ایرج رستمیان، مبلغ صد و هشتاد میلیون و پانصد هزار ریال.

59-     بنامگانه روانشاد سروشیان، مبلغ سیصد و ده میلیون ریال.

60-     آقای قبا، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

61-     آقای فریدون یکتا، مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال.

62-     خیراندیش، مبلغ هشت میلیون ریال.

63-     خیراندیش، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

64-     آقای افشین مهری حسن آبادی، مبلغ دو میلیون ریال.

65-     آقای پرویز ورجاوند، مبلغ هشتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال.

66-     خانم هما پشوتنی زاده، مبلغ شش میلیون و صد و شصت و دو هزار ریال.

67-     خیراندیش بنامگانه روانشاد اقدس دلگشا، مبلغ دویست میلیون ریال.

68-     خیراندیش بنامگانه روانشاد دکتر پرویز حافظی، مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال.

69-     آقای شهرام رستم فرهادیان، بنامگانه روانشادان رستم خدارحم فرهادیان، خورشید فریدون پورتیرانداز و شهرام رستم فرهادیان، یک دستگاه بتونیر.

70-     خیراندیش، بنامگانه شهریار رستم مهربانی زین آباد و سیمین دخت اردشیر وفاداری زین آباد، هزینه کابل و تابلو برق داخل محوطه.

71-     فرزندان روانشادان خسرو خوبیاری و ایراندخت مزدیسنی بنامگانه ایشان، یک دستگاه هیلتی و یک دستگاه برش مینی.

مجموعه مارکار تهرانپارس

1-        آقای خدایار هرمزدیار خسرویانی بنامگانه همسرشان فرخنده پارسی، مبلغ ده میلیون ریال.

2-         خانم هما گوهری زاده بنامگانه همسرشان خدامراد مستغنی، مبلغ یک میلیون ریال.

3-        خانم پریدخت شهریار خسرویانی به نامگانه همسرشان شهریار جمشید فرودی، مبلغ ده میلیون ریال.

4-        آقای هوشنگ باستانی اله آبادی به نامگانه پدرشان خسرو باستانی اله آبادی، مبلغ ده میلیون ریال.

5-        خانم ایران خسرویانی بنامگانه مادر و پدرشان سیمین کیخسرو هرمزدی محمد آبادی و فریدون سهراب بهرام خسرویانی، مبلغ پنج میلیون ریال.

6-        خانم پریچهر کدخدایان بنامگانه فریدون رستم کدخدایان و همایون فریدون خسروی، خرید پکیج کمک به  مارکار تهرانپارس.

7-        خیراندیش، تعمیر آبخوری.

8-        آقای شهریار نوشی، یک دستگاه تصفیه آب.

9-        آقای بیژن ماندگاریان، برخی هزینه های محوطه بازی کودکان.

10-      خانم گوهر و آقای رامین ستوده نیا به نامگانه آرتمیس ستوده نیا، یک عدد جاروبرقی صنعتی.

11-      خیراندیش، مبلغ سه میلیون ریال.

12-      خانم ایراندخت شهریار رستمی جعفرآباد بنامگانه خدادادبهرام مهر برزو، مبلغ چهارمیلیون ریال.

13-      خیراندیش از آمریکا، مبلغ هجده میلیون ریال.

14-      آقای بمان جهانی، مبلغ سه میلیون ریال.

15-     آقای هوشنگ باستانی، مبلغ چهارمیلیون ریال.

16-     آقای مهرداد خسروی، مبلغ سی و شش میلیون ریال.

17-     آقای سیامک نمیرانیان، مبلغ ده میلیون ریال.

18-     خانم هیلدا یزدانی به نامگانه همسرشان سیروس گوهری، یک دستگاه سلفون کش.

19-     خانم پریدخت شهریار خسرویانی، به نامگانه آقای شهریار هرمزدیار خسرویانی و خانم مروارید وفادار، مبلغ ده میلیون ریال.

20-      خانم آرین سردار به نامگانه همایون کیخسرو نمیرانیان، یک عدد آینه بزرگ و دو عدد آینه کوچک.

21-      آقای منوچهر خدابخش مهرشاهی، به نیت گهنبار خانوادگی، مبلغ ده میلیون ریال.

22-      خانم دولت خدابخش مهرشاهی، به نیت گهنبار هماروانان، مبلغ پنج میلیون ریال.

23-      خانم گلرخ وفادار ظهرابیان به نامگانه اردشیر کیخسرو ماندگاریان، مبلغ سه میلیون ریال.

24-      خیراندیش بنامگانه روانشادان شیرین بهرام پشوتنی زاده و رستم بهرام یارش، یک عدد سماور برقی و اجاق گاز پلوپزی و دو عدد آبکش و وسایل آشپزخانه.

25-      خیراندیش به نامگانه کیخسرو بهمن افشاری علی آباد، یک عدد بخاری گازی.

26-     خانم پروین بهمردی بنامگانه همسرشان روانشاد اردشیر گشتاسب ماندگاریان، خرید و نصب درب کوچک و بزرگ با هزینه های جانبی جهت مارکار تهرانپارس، مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال.

27-     آقای اردشیر گشتاسب ماندگاریان بنامگانه پدر و مادر ,  و برادرشان روانشادان گشتاسب و زمرد و فرهاد ماندگاریان، خرید دو دستگاه بخاری صنعتی با پایه و هزینه جانبی جهت سالن بزرگ، مبلغ دویست و سی و یک میلیون و هفتصد و سی و نه هزار ریال.

 کتابخانه یگانگی

1-        آقای کاوه مهربانی، بنامگانه دولت باستانی اله آبادی، تعدادی کتاب.

2-        آقای سهراب فرهمند، بنامگانه روانشاد اردشیر فرهمند کرمانی، تعدادی کتاب.

3-        آقای اسفندیار خسروی، بنامگانه روانشاد رستم اسفندیار خسروی قاسم آبادی، تعداد بیست جلد کتاب.

4-        آقای بیژن نوشیروانی از سوی آقای رستم یگانگی، مبلغ سی میلیون ریال.

5-        خانم سرورتاراپوروالا بنامگانه روانشاد مهناز جمشید فلاحتی، یک نسخه کتاب پیک مزدیسنان.

6-        خانم جمیله دلگشا بنامگانه روانشادان خرم رشید زندیان حسن آبادی و سرهنگ اسفندیار رستم دلگشا، یک نسخه کتاب اوستا چاپ پاکستان.

شاه ورهرام ایزد

1-        خانم شیرین خدامرداد شهزادی، مبلغ ده میلیون ریال.

2-        خانم پریدخت جوانمردی جعفرآباد، مبلغ شش میلیون ریال.

3-        خیراندیش، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال.

4-        آقای کامیار سروشیان، بنامگانه روانشاد کیاندخت کیخسرو کیانیان، مبلغ پانزده میلیون ریال.

5-        خیراندیش، مبلغ یک میلیون ریال.

6-        خانم دیبا ایزدیار و آقایان  اردشیر و رادین خسرویانی، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال.

7-        آقای نیکجو و خانم فروزش، مبلغ دو میلیون ریال.

8-        خیراندیش ، مبلغ دو میلیون ریال.

9-        آقای سیروس باستانی، مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ریال.

10-      خیراندیش، مبلغ دو میلیون ریال.

11-     آقای لهراسبی، مبلغ پنج میلیون ریال.

12-     آقای نیکجو، مبلغ شش میلیون ریال.

13-      خیراندیش، مبلغ دو میلیون ریال.

14-     آقای افشین شهریاری، مبلغ پنج میلیون ریال.

15-     خیراندیش، کمک به صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ پنج میلیون و ده هزار ریال.

16-     خیراندیش، کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ سه میلیون ریال.

17-     خیراندیش، کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال.

سرای سالمندان

1-        آقای مهران فریدونی، بنامگانه مادر و پدرشان روانشادان پریوش منوچهر دادنام و کیخسرو مهربان فریدونی، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

2-        خانواده روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی، مبلغ سی میلیون ریال.

3-        همسر و فرزندان روانشاد دکتر منوچهر کی منش، مبلغ سه میلیون ریال.

4-        خانم هما بهمنی، مبلغ پانزده میلیون ریال.

5-        آقای دارا سپنتا و خانم پریدخت کاووسی بنامگانه روانشاد فریدون اسفندیار سپنتا، مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال.

6-        آقای اسفندیار سپنتا، بنامگانه روانشاد فریدون اسفندیار سپنتا، مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال.

7-        خانواده روانشاد دکتر منوچهر کی منش، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

با سپاس از تمامی دهشمندان، تندرستی، بهروزی و پاداش نیک اندیشی ایشان را از اهورامزدا آرزومندیم.

برای دانلود فایل این فهرست روی دانلود فهرست کلیک کنید