لیست خیراندیشان

خيرانديشاني كه انجمن زرتشتيان تهران را ياري نموده اند

اول مهر 1398 تا 31 شهریور 1399

1.  خانم فرشته فارسی، بنامگانه روانشاد شیرین خسرو رستگاری بابت همیاری در امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال

2.  خواهران روانشاد خانم مروارید قندی یزدی، به مناسبت سرسال روانشاد بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

3.  آقای سام سروشیان، کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ چهل و سه میلیون ریال

4.  آقای سامان سروشیان،کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ چهل و سه میلیون ریال

5.  آقای کیائی، کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ هفت میلیون ریال

6.  آقای مهردادکاویانی، کمک به امور خیریه، پنج میلیون مبلغ ریال

7. خانم پروین شهریاری مهر به مناسبت سرسال روانشاد فریدون ایرج ضیاتبری، کمک به دانش آموزان کم درآمد، مبلغ بیست میلیون ریال

8.  خانم هما نعیمی،کمک به بودجه آرامگاه قصرفیروزه، مبلغ سه میلیون ریال

9.  خانم فرشته فارسی به نامگانه رونشاد بانو بهرام رستگاری، همیاری در امور خیریه، مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال

10. خانم پروین یزدانی اله آبادی به نامگانه روانشاد همسرشان رستم گشتاسب بهزاد خسرویانی،کمک به لایروبی قنات آرامگاه، مبلغ ده میلیون ریال

11. خانم دکتر فرین انوشیروانی به مناسبت سرسال روانشاد مادرشان سروناز فریدون ایزدی، کمک بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال

12. خانم دکتر فرین انوشیروانی به مناسبت سرسال روانشاد مادرشان سروناز فریدون ایزدی، کمک به بیماران زرتشتی (خرید دارو )، مبلغ بیست میلیون ریال

13. خانم دکتر فرین انوشیروانی به مناسبت سرسال روانشاد مادرشان سروناز فریدون ایزدی، کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

14. موبد مهربان فیروزگری، کمک به بودجه آرامگاه قصرفیروزه، مبلغ سی میلیون ریال

15. خانم دیبا ایزدیار و آقای اردشیر خسرویانی، کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، بیست میلیون ریال

16. آقای سلامتی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ سی میلیون ریال

17. آقای مهرداد کاویانی،کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال

18. خانم فرشته فارسی به نامگانه روانشاد تابنده بهرام رستگاری، همیاری در امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال

19. خانم لعل کیانی به نامگانه روانشاد اردشیر کامه، کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون مبلغ ریال

20. خانم مهین بانو بهمردی شریف آباد به مناسبت سرسال روانشاد گوهرایام جمشیدی، کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال

21.  فرزندان به نامگاه روانشاد پدر و مادرشان بهرام پولاد و بانو خسرو قندی یزدی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ هفت میلیون ریال

22. آقای فریدون خوش نصیب، کمک به امور خیریه، مبلغ پانصد هزار ریال

23. آقایان اردشیر و فرشاد، همیاری به شاه ورهرام ایزد، مبلغ پنج میلیون ریال

24. خانم تاج گوهر خدادادکوچکی خادم،کمک به برگزاری مراسم یادواره درگذشت اشوزرتشت(خرید ماش)، مبلغ هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال

25. آقای موبد مهربان فیروزگری به نامگانه روانشاد مهرانگیز موبد مهربان مزدیسنی، کمک به چاپ تقویم سال 99، مبلغ هفت میلیون ریال

26. آقای کیامرز افشاری به نامگانه روانشاد مادرشان دولت بهمرد افشاری علی آبادی، چاپ تقویم سال 99، مبلغ هفت میلیون ریال

27. آقای سروش رستگاری به نامگانه روانشاد ایراندخت فریدون سروشیان، چاپ تقویم سال 99، مبلغ سی و پنج میلیون ریال

28.  آقای سروش رستگاری به نامگانه روانشاد ایراندخت فریدون سروشیان، کمک به بودجه آرامگاه برای خرید 100 عدد سرو، مبلغ ده میلیون ریال

29.   آقای مهردادکاویانی دستجردی، کمک به بودجه آرامگاه قصرفیروزه، مبلغ ده میلیون ریال

30.  خیراندیش به نامگانه روانشادان دینیار رستم مژگانی و مروارید رشید خوشرو، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانصدهزار ریال

31. خانم منیژه یزدان پناه و آقای آرش یزدان پناه،کمک به امور خیریه، مبلغ پانزده میلیون ریال

32.  خانم پریدخت مزداپور به نامگانه روانشادان پدر و مادر خداداد اسفندیار مرادپور و شیرین خدارحم صندل، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ سه میلیون ریال

33.     خانم خورشید منکچیان به مناسبت سرسال روانشاد جمشید بهرام سلامتی، کمک به بودجه آرامگاه قصرفیروزه، مبلغ پنج میلیون ریال

34.     منیژه و آرش یزدان پناه، کمک به امور خیریه، مبلغ چهارده میلیون ریال

35.     خانم پروین مرادپور به مناسبت سرسال روانشاد خدامراد اردشیر اخترخاوری، کمک به امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال

36.     آقای پرویز گشتاسبی، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

37.     آقای پرویزگشتاسبی، کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

38.     آقای پرویز گشتاسبی، کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ پانصد هزار ریال

39.     آقای پرویز گشتاسبی،کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ یک میلیون ریال

40.     خانم مینا کاویانی به نامگانه روانشاد مهراب فرهمند (پدر شوهرشان)، کمک به واج یشت گهنبار بابت شادی و آرامش روان، مبلغ پانصد هزار ریال

41.     خانم مینا کاویانی به نامگانه روانشاد خانم مروارید ظهراب همتی (خاله شوهرشان)، کمک به بیماران زرتشتی بابت شادی و آرامش روان، مبلغ پانصد هزار ریال

42.     آقای کورش شرف، دهش جشن سده، مبلغ پانصد هزار ریال

43.     دهش روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی، کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ چهل میلیون ریال

44.     دهش روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی، کمک به بودجه آرامگاه قصرفیروزه، مبلغ پانزده میلیون ریال

45.     خانم خورشید منکچیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

46.     خانم شهناز وفاداری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

47.     خانم مهین تاج هرمزدیاران به نامگانه روانشاد همسرشان سیروس دلگشا، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

48.     خانم مهین تاج هرمزدیاران به نامگانه روانشادان پدر و مادر گل شهریار و مهربان هرمزدیاران، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

49.     خانم سرور کیخسرو هخامنشی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سه میلیون ریال

50.     خانم آذرمیدخت هرمزان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

51.     خانم فیروزه رستم خسروی به نامگانه روانشادان رستم خسرو خسروی و کتایون فریون ایزدی و سهراب مهربان افسرکشمیری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سه میلیون ریال

52.     آقای کیخسرو مهرآیین، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پنج میلیون ریال

53.     آقای رستم خوبیاری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ ده میلیون ریال

54.     خانواده اسفندیار رستگاری، بابت درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

55.     خانم شیرین پور وفاداری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

56.     خانم مهناز دمهری به نامگانه همسرشان دکتر پرویز شهریاری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

57.     آقای رستم خسرویانی به نامگانه روانشادان مادر و پدر جمشید شهریار و بانو خسرویانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ انصد هزار ریال

58.     آقای رستم خسرویانی به نامگانه روانشادان بامس و ممس شهریار جمشید و لعل وفادار خسرویانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

59.     خانم هما بهرامشاهی به نامگانه روانشادان پدر و مادر وفادار بهرامشاهی و پریدخت بهمرد جوانمردی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

60.     هما بهرامشاهی به نامگانه روانشاد برادرش خداداد وفادار بهرامشاهی بابت درگذشت اشوزرتشت مبلغ پانصد هزار ریال

61.     خانم ایمانی به نامگانه روانشاد همسرش رستم وفادار جوانمردی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

62.     خانم رویا خسرویانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

63.     خانم افسانه پریچهر نمیرانیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

64.     خانم پریچهر نمیرانیان،درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

65.     خانم مهین و آقای جمشید نمیرانیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

66.     آقای خسرو نمیرانیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سیصد هزار ریال

67.     آقای پرویز نمیرانیان به نامگانه روانشادان جهانگیر و همایون نمیرانیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سیصد هزار ریال

68.     خانواده منشنی به نامگانه روانشاد مهربان شهریار منشنی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

69.     خانم فرنگیس منوچهر طهمورثی به نامگانه روانشادان منوچهر خسرو طهمورثی و مهین دخت خدایار سروشیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

70.     آقای افشاری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

71.     خانم سهیلا ناهید به نامگانه روانشادان گشتاسب ناهید و شیرین شابهرامی و کامبیز پدرام و شهریار پدرام، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

72.     آقای سروش، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

73.     خانم روح انگیز جهانگیری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

74.     خانم شهناز جهانگیر غیبی به نامگانه روانشاد پروانه دینیار همائی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سه میلیون ریال

75.     خانم فرین نوروزی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ چهار میلیون ریال

76.     خانم دولت خادم (باستانی)، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال

77.     خانم شیرین شابهرامی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال

78.     خانم شهین ماندگاریان به نامگانه روانشاد فریبرز ماندگاریان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

79.     خانم شهین ماندگاریان به نامگانه روانشاد لعل رشیدی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

80.     آقای بابک سرداری به نامگانه روانشاد سهراب سرداری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

81.     آقای پیمان سرداری به نامگانه روانشاد اردشیر مهربان پور، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

82.     آقای پیمان سرداری به نامگانه روانشاد فیروزه فلفلی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

83.     آقای برزو پرستار، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

84.     خانمها پروین و فرحناز پرستار، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

85.     دکتر مهرنواز همتی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

86.     خانم ایراندخت باستانی نژاد، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

87.     آقای افلاطون عدالتی،  درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

88.     آقای اله داد فرزادی به نامگانه روانشادان بهرام فرزادی، سرور نیک دین، اردشیر فرامرزی، افلاطون نیک دین و فرخنده نیک دین، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال

89.     آقای فرزاد یزدانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دویست هزار ریال

90.     آقای رشید استقامت، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

91.     خانم همایون ایران مهر، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

92.     خانم پروین مرادپور به نامگانه خدامراد اردشیر اخترخاوری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ ده میلیون ریال

93.     خانم پروین مرادپور به نامگانه روانشادان شیرین خسرو و اردشیر اخترخاوری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

94.     خانم پروین مرادپور به نامگانه روانشادان شیرین خدارحم و خداداد مرادپور، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

95.     آقای مهرداد دمهری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

96.     آقای سروش وصالی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

97.     آقای بهنام فرامرزیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

98.     خانم طناز بهمردی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

99.     آقای شاهرخ جوانمردی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

100.  موقوفه ارباب رستم گیو، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پنج میلیون ریال

101.  آقای جهانگیر نمیری، بابت درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

102.  خانم پریچهر دستانیان به نامگانه روانشاد دکتر شهریار بلندی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

103.  ایران گشتاسبی به نامگانه روانشادان توران دخت سهراب گشتاسبی (خدایاری) و افلاطون خدایار خدایاری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سیصد هزار ریال

104.  دکتر فرشید اختری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون و پانصد هزارا ریال

105.  آقای سهراب اختری، بابت درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

106.  آقای بهروز اورمزدی به نامگانه روانشادان سروش اورمزدی و لعل امجد، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

107.  آقای سیروس خسرویانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

108.  خانواده روانشاد گشتاسب خدامرادکرمانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

109.  خانم فرخ ملک پور، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

110.  آقای مهران بختیاری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

111.  خانواده جوانمردیان، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

112.  خانم فرانک تیمساری به نامگانه روانشاد پدرشان سیروس تیمساری، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ سه میلیون ریال

113.  خانم دیانا جوانمردی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ یک میلیون ریال

114.  آقای آرمین لرستانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

115.  آقای پرویز لرستانی، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ پنج میلیون ریال

116.  خانم آریاندخت هرمزدیاری چم، درگذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال

117.  خانم آذرمیدخت مرزبان، کمک به بیماران زرتشتی (دارو)، مبلغ چهار میلیون ریال.

118.  بنامگانه پدرشان روانشاد خسرو خداداد مرزبان کرمانی، کمک به امور خیریه، مبلغ سه میلیون ریال.

119.  بنامگاه مادرشان روانشاد روح انگیز مهربان یزدانی، کمک به تهیه لباس عید زرتشتیان، مبلغ سه میلیون ریال.

120.  به نامگاه روانشادان گل خدابخش و رشید نامداریان، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال.

121.  خانم فرشته فارسی بنامگانه روانشاد بانو بهرام رستگاری، همیاری در امور خیریه، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال.

122.  آقای منوچهرکشاورزی بنامگانه همسرشان روانشاد فرین طهمورث زاده، کمک به بودجه آرامگاه قصر فیروزه، مبلغ ده میلیون ریال.

123.  خام مهین رویین تن بنامگانه همسرشان روانشاد دکترکیخسرو نامداری، کمک به نیازمندان زرتشتی (کمیته مددکاری)، مبلغ سه میلیون ریال.

124.  دهش روانشاد شیرین بهرام پشوتنی زاده، کمک به بودجه آرامگاه قصر فیروزه، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

125.  بنامگانه روانشادان جوانمرد و همایون خضری زرتشتی، کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال.

126.  بنامگانه روانشاد بانو جوانمرد خضری زرتشتی، کمک به بودجه سرای سالمندان، مبلغ پانزده میلیون ریال.

127.  بنامگانه روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی، کمک به آرامگاه قصر فیروزه، مبلغ پانزده میلیون ریال.

128.  بنامگانه روانشاد شیرین بهرام پشوتنی زاده، کمک به بودجه آرامگاه قصر فیروزه (امور عمرانی)، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

129.  خانم منیژه و آقای عبداله یزدان پناه، کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال.

130.  آقای جمشید آبادیان بنامگاه روانشاد پروین خضری زرتشتی، کمک به بودجه آرامگاه قصر فیروزه (پاک شورخانه)، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

131.  آقای اردشیر کیومرثی، کمک به بودجه آرامگاه قصر فیروزه، مبلغ نهصد هزار ریال.

132.  خانم هما بهمنی، کمک به دانش آموزان خانواده های کم در آمد، مبلغ ده میلیون ریال.

133.  خانم هما بهمنی، کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ بیست و سه میلیون ریال.

134.  آقای نادر پوروشی، کمک به بودجه دانش آموزان خانواده های کم در آمد، مبلغ پنجاه میلیون ریال.

135.  آقای جمشید جوانمردی جعفرآباد، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ پنج میلیون ریال.

136.  خانم سرور افشاری، کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

137.  آقای رامین بلیوان، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ سی میلیون ریال.

138.  آقای داریوش کابلی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

139.  آقای کامبیز کابلی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

140.  آقای پرویز کابلی، کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

141.  آقای بهمن کابلی از کانادا، کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

142.  بمناسب سالگرد روانشاد شیرین کابلی، کمک به امور خیریه، مبلغ سی میلیون ریال.

143.  آقای فرید قدس، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

144.  خانم مهردخت زابلستانی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ پنج میلیون ریال.

145.  آقای آرش آذرمی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان.

146.  خانم سیمیندخت پولاد درویش بنامگانه همسرشان روانشاد هرمزدیار جمشید لریان، کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال.

147.  خانم پروین بامسیان، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

148.  آقای بهرام ماندگاری (کمک خیراندیشان انجمن سوئد)، مبلغ یکصد میلیون ریال.

149.  آقای اسفندیار سروشی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ بیست و دو میلیون ریال.

150.  آقای اله یار دانشمند، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

151.  خانم ناهید افشاری، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ سی میلیون ریال.

152.  آقای کوروش نیکفام، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ بیست میلیون ریال.

153.  آقای فرامرز شاهرخ باستانی، کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ هفت میلیون ریال.

154.  آقای جمشید جمشیدی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ پانزده میلیون و هفتصد هزار ریال.

155.  آقای اردشیر جمشید کلانتری، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ پانزده میلیون و هفتصد هزار ریال.

156.  خانم مهناز دینیاری، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ پانزده میلیون و هفتصد هزار ریال.

157.  خانم دلبر اردشیری، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

158.  خانم منیژه اردشیری، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

159.  خانم هوتسا خسرو پور، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ یک میلیون ریال.

160.  خانم کشور جوانمردی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ ده میلیون ریال.

161.  آقای هرمز وفاداری زین آباد، امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال.

162.  آقای رستم بهی کیش، کمک به امور خیریه، مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال.

163.  خانم مهشید مرادیان و همسرشان، کمک به امور خیریه، مبلغ سه میلیون ریال.

164.  بنامگانه روانشاد کیخسرو جمشید کیومرثی، کمک به سالمندان و بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ بیست و هفت میلیون ریال.

165.  خانم آذر نورافروز بنامگانه روانشادان دارا نور افروز و خورشید مهرخداوندی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ شصت میلیون ریال.

166.  خانم آتوسا نور افروز بنامگانه روانشادان دارا نور افروز و خورشید مهرخداوندی، کمک به بیماران زرتشتی (کرونایی)، مبلغ نود میلیون ریال.