گردش چهل و چهارم انجمن زرتشتیان تهران

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی 

سمت

1

افشین نمیرانیان

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

رامین خسروی

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

شاه بهرام سیروسی

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فیروزه ماوندادی

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

کامبیز میزانیان

عضوهیات مدیره

6

بابک شهریاری

عضوهیات مدیره

7

رستم خرمدین

عضوهیات مدیره

8

بهمن تیمساری

عضوهیات مدیره

9

کورش ساسانی

عضوهیات مدیره

10

خدامراد مزداپور

عضوهیات مدیره

11

فرهاد کشاورزی

عضوهیات مدیره

12

فرشاد فرهی فر

عضوهیات مدیره

13

سیما بزرگ چمی

عضوهیات مدیره

14

مهردخت شهریاری

عضوهیات مدیره

15

ساسان نیکنام

عضوهیات مدیره

16

میترا نمیرانیان

عضوهیات مدیره

17

مهران تیراندازیان

عضوهیات مدیره

18

فرانک زنده نوش

عضوهیات مدیره

19

جمشید دارابیان

عضوهیات مدیره

20

فرامرز کشاورزی

عضوهیات مدیره

21

رستم مزدیسنی

عضوهیات مدیره

22

مهران هرمزدیاران

علی البدل هیات مدیره

23

فرخزاد اردشیریان شریف آبادی

علی البدل هیات مدیره

24

هرمز مهربد

علی البدل هیات مدیره

25

فرشید نمیرانیان

علی البدل هیات مدیره

26

داریوش افسرکشمیری

علی البدل هیات مدیره

27

فرزین شیرمردی مریم آبادی

علی البدل هیات مدیره